Wijzigingen verkooprecht vanaf 1 juni 2018

Enkele aspecten van het verkooprecht worden grondig hervormd. Deze hervormingen hebben impact op de informatie op deze webpagina; de wijzigingen zijn duidelijk herkenbaar en cursief weergegeven.

De hervorming is van toepassing op verkopen van onroerende goederen waarvoor de verkoopovereenkomst vanaf 1 juni 2018 wordt gesloten. Hoewel het sluiten van de koopovereenkomst soms een feitenkwestie is, gebeurt dat in de meeste gevallen door het akkoord tussen koper en verkoper in de zogenaamde "compromis". De datum van notariële akte is daarbij dus niet bepalend. Akten die voor 1 juni bij de notaris zijn verleden, blijven uiteraard vallen onder de toepassingen van de wetten zoals ze op het moment van het verlijden van de akte van kracht waren, zelfs als er een opschortende voorwaarde opgenomen is die pas na 1 juni wordt vervuld.

Een kort overzicht van alle wijzigingen is opgenomen op Wijzigingen verkooprecht vanaf 1 juni 2018

Renovatie-abattement

Wijzigingen voor verkoopovereenkomsten vanaf 1 juni 2018

Dit abattement wordt volledig vervangen door de gunstregeling voor aankoop van de enige gezinswoning. Als u in het verleden heeft genoten van het abattement, moet u wel aan de voorwaarden blijven voldoen om de vermindering definitief te behouden. De naleving van de voorwaarden blijft de Vlaamse Belastingdienst ook actief controleren.

 

Wat?

De heffingsgrondslag wordt met 30.000 euro verminderd als u een onroerend goed aankoopt om er een hoofdverblijfplaats te vestigen en als aan een aantal specifieke voorwaarden wordt voldaan.

Het renovatie-abattement kan gecombineerd worden met het gewone en het bij- abattement zodat de besparing nog toeneemt. Het is zelfs mogelijk dat dit abattement gecombineerd wordt met de meeneembaarheid, wat niet mogelijk is bij het gewone of het bij-abattement.

 

Voorwaarden

Aan alle volgende voorwaarden moet voldaan worden:

• Het verkochte onroerend goed is ten hoogste vier opeenvolgende jaren opgenomen in één of meer van volgende registers, inventarissen of lijsten, gelijktijdig of opeenvolgend:

 • het leegstandsregister, vermeld in artikel 2.2.6, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;

 • de inventaris van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten, vermeld in artikel 3, § 1, van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten;

 • de lijsten van ongeschikte en/of onbewoonbare woningen en verwaarloosde gebouwen en/of woningen, vermeld in artikel 28, § 1, van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996;

• Het goed wordt gerenoveerd en er wordt een hoofdverblijfplaats gevestigd op de plaats van het aangekochte goed binnen de volgende termijnen:

 • als het een woning betreft, binnen twee jaar na een van de volgende data:

  • de datum van de registratie van de akte die of het geschrift dat tot de heffing van het verkooprecht op de aankoop aanleiding geeft, als die akte of dat geschrift binnen de termijn die daarvoor is bepaald, ter registratie wordt aangeboden;

  • de uiterste datum voor tijdige aanbieding ter registratie, als de akte die of het geschrift dat tot de heffing van het verkooprecht op de aankoop aanleiding geeft, wordt aangeboden na het verstrijken van de daarvoor bepaalde termijn;

 • als het een bouwgrond betreft, binnen vijf jaar na dezelfde datum.

In de akte of het geschrift dat tot de heffing van het evenredig recht op de aankoop aanleiding geeft, of in een vermelding onderaan op die akte of dat geschrift, verklaren de partijen dat:

 • de voorwaarden voor de toepassing van het renovatie-abattement vervuld zijn;

 • de voorwaarde van renovatie en vestiging van de hoofdverblijfplaats vervuld zullen worden.

 

Gevolgen van het niet voldoen aan de voorwaarden tot behoud van het gunstregime

Als de voorwaarde tot behoud van het abattement niet wordt nageleefd, zijn de kopers, behalve bij overmacht, naast de aanvullend rechten, hoofdelijk gehouden tot betaling van een belastingverhoging op de aanvullende rechten. (zie: Gevolgen en belastingverhogingen bij het verlies van een gunstregime)