Snel wegwijs in de belasting op Automatische Ontspanningstoestellen

Vanaf 1 januari 2019 int de Vlaamse Belastingdienst de belasting op automatische ontspanningstoestellen. Deze overname brengt enkele wijzigingen met zich mee. Op deze pagina vindt u de basisinformatie over deze belasting.

Ontstaan belastingschuld

De belasting op automatische ontspanningstoestellen is verschuldigd vanaf de opstelling van een automatisch ontspanningstoestel

 • op de openbare weg,
 • in de voor het publiek toegankelijke plaatsen of
 • in private kringen, ongeacht of de toegang tot die kringen onderworpen is aan bepaalde formaliteiten.
Vrijstellingen en verminderingen

Vrijstellingen

De vrijstellingen moeten niet aangevraagd worden bij de Vlaamse Belastingdienst. Er geldt een vrijstelling voor:

 • toestellen opgesteld in lokalen van jeugdbewegingen, rusthuizen en ziekenhuizen;
 • gokautomaten die opgesteld staan in casino’s; die toestellen vallen - net zoals de tafelspelen in casino’s - onder de belasting op spelen en weddenschappen.
 • toestellen van volgende categorieën (feitelijke vrijstelling):

  • biljart/snooker/pool;

  • kegelspelen; golfspel; tennisspel; voetbalspel (kicker); basketbalspel; base-balspelen; hockey-spelen;

  • vogelpik/darts.

Verminderingen

 • De belasting wordt verminderd tot 1/10 van het jaarbedrag als het toestel eigendom is van een foorreiziger.

 

Toestellen met een spaarsysteem

Toestellen met een spaarsysteem zijn toestellen van categorie C, D of E waarbij de winst onder de vorm van tickets kan gespaard worden om in te ruilen voor een grotere prijs. De waarde van de tickets afzonderlijk bedraagt niet meer dan 6,20 €; de gespaarde prijs kan een grotere waarde hebben.

De Vlaamse Belastingdienst voorziet in 2019 een gedoogbeleid voor toestellen met een spaarsysteem. In principe zijn toestellen met een spaarsysteem gerangschikt als categorie A, maar door het gedoogbeleid worden ze belast volgens de categorie vermeld in het repertorium (C, D of E).

Concreet voor de toestellen met een spaarsysteem:

 • toestellen van categorie C en D moeten in 2019 niet aangegeven worden (aangezien er een nultarief geldt);
 • toestellen van categorie E moeten in 2019 wel aangegeven worden, niet als categorie A, maar als categorie E.
Fiscale rangschikking van de toestellen

De toestellen worden gerangschikt in vijf fiscale klassen (A, B, C, D of E). De fiscale rangschikking is terug te vinden in het repertorium dat wordt bijgehouden door de FOD Financiën. U kan het repertorium online raadplegen onder de rubriek “hoeveel bedraagt de belasting?”. Het repertorium wordt regelmatig bijgewerkt.

De FOD Financiën blijft verantwoordelijk voor het bijwerken van het repertorium. Nieuwe toestellen of nieuwe spelvarianten moeten aangegeven worden via onderstaand adres.

FOD Financiën - Algemene Administratie van de Fiscaliteit
Administratie KMO – Centrale diensten
Managementondersteuning – Specifieke Materies
Koning Albert II-laan 33, bus 25, 1030 Brussel

Het model voor de aangifte kan eveneens bij deze dienst worden verkregen.

Berekening van de belasting

De belasting op de automatische ontspanningstoestellen is een forfaitaire jaarlijkse belasting waarvoor het tarief verschilt volgens het type toestel. Het type toestel bepaalt de fiscale rangschikking (zie hierboven).

Tarieven Belasting Automatische Ontspanningstoestellen
Fiscale rangschikking
van het toestel
Tarief
(in euro)
A 4.000 €
B 1.290 €
C 0 €
D 0 €
E

150 €

De belasting wordt berekend op basis van de periode van opstelling vermeld in de online aangifte. De online aangifte moet gebeuren via het digitale loket. Hoe u het digitaal loket gebruikt, vindt u op de pagina met handleidingen.

Bij de stopzetting van de opstelling van een toestel in de loop van het jaar kan de stopzetting gemeld worden in de online aangifte. De stopzetting leidt automatisch tot een terugbetaling van het reeds betaalde bedrag voor de nog niet begonnen kwartalen.

Online aangifte

Vanaf 2019 verdwijnt het fiscaal kenteken en bijgevolg ook het borderel 680 voor de bestelling ervan.

De eigenaar van een toestel opgesteld in het Vlaamse Gewest moet uiterlijk de voorlaatste werkdag voor de opstelling van het automatisch ontspanningstoestel een online aangifte indienen via het digitaal loket.

De online aangifte is vanaf 07/01/2019 beschikbaar. U hebt tot en met 31/01/2019 de tijd om de aangifte in te vullen voor de toestellen opgesteld in de maand januari 2019.

Automatische ontspanningstoestellen van categorieën C en D en toestellen waarvoor een (feitelijke) vrijstelling geldt moeten niet aangegeven worden.

Na het indienen van de online aangifte ontvangt de belastingplichtige een aanslagbiljet. De betaaltermijn bedraagt 2 maanden.

Praktische richtlijnen

 • Hierbij vindt u de documentatie van de infosessies over de regelgeving en over het gebruik van de online aangifte:

 • Om de online aangifte te kunnen (laten) invullen voor uw bedrijf heeft u een volmacht nodig. moet een autorisatiecode aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst en deze code eerst registeren om volmachten te kunnen toekennen. Als u of één van uw medewerkers geen gebruik maakt van een volmacht, lijkt het dat de aangifte in eigen naam wordt ingediend en beschouwt de Vlaamse Belastingdienst de indiener zelf als de belastingplichtige. Het aanslagbiljet wordt dan ook op zijn of haar naam gevestigd.
  Een handleiding en instructiefilmpjes over het aanvragen van een autorisatie en het toekennen van volmachten vindt u op de pagina met handleidingen;
 • Volgende wijzigingen moeten eveneens gemeld worden via het digitaal loket:
  • stopzetting van de opstelling;
  • wijziging van de eigenaar;
  • wijziging van de plaats van opstelling;
  • wijziging van de uitbater;
  • vervanging van een toestel door een hogere categorie;
  • wijziging van het aantal opgestelde toestellen;
  • wijziging van de periode van opstelling indien deze resulteert in een hoger bedrag.
Automatische ontspanningstoestellen opgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor de automatische ontspanningstoestellen opgesteld in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest blijven de regelgeving en de formaliteiten ongewijzigd. De eigenaar van deze toestellen moet een fiscaal kenteken aankopen bij de FOD Financiën. De fiscale kentekens kunnen nog steeds worden besteld en afgehaald in de lokale kantoren van de FOD Financiën. U vindt alle info via https://financien.belgium.be/nl/ondernemingen/overige-belastingen/belasting_op_automatische_ontspanningstoestellen.