Klein beschrijf - Kinderen ten laste - Ongeboren kind

Standpunt nr. 15047 dd. 16.03.2015

Art. 2.9.4.2.1. VCF


 

Om van het verlaagd tarief bij aankoop van een bescheiden woning te genieten mag het aangekochte goed slechts een beperkt (niet geïndexeerd) kadastraal inkomen hebben.

Dit maximale KI wordt verhoogd in functie van het aantal kinderen dat de koper op de datum van verkrijging reeds ten laste heeft.

Onder ‘kind ten laste’ moet worden verstaan: “de kinderen die deel uitmaken van het feitelijke gezin van de verkrijger op de datum van de akte van verkrijging en die, gedurende het kalenderjaar dat aan die datum voorafgaat, persoonlijk geen bestaansmiddelen hebben genoten waarvan het nettobedrag hoger is dan de nettobedragen, vermeld in artikel 136 en artikel 141 van het federale WIB 92” (art. 1.1.0.0.2., 12e lid, 3° VCF)

Er wordt dus geen rekening gehouden met reeds verwekte, maar ongeboren kinderen.

 

------------

publicatie op 31.03.2015