Klein beschrijf - Begrip aanhorigheden

Standpunt 15110 dd. 10.08.2015

Artt. 1.1.0.0.2, laatste lid, 2° en 2.9.4.2.1. VCF


 

Vlabel neemt aan dat er sprake is van een normale bijhorigheid, zoals bedoeld in art. 1.1.0.0.2, laatste lid, 2°, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • de aanhorigheid moet een bijzaak zijn van de woning (en niet omgekeerd);

  • de aanhorigheid moet kaderen in de woonfunctie (bv. garage, tuin, …) en mag niet kaderen in een economische activiteit;

  • wat betreft de ligging van de aanhorigheid:

    • indien het gaat om gronden: de gronden moeten grenzen aan het perceel waarop de woning is gelegen;

    • indien het gaat om een garage: de garage moet in de onmiddellijke nabijheid van de woning zijn gelegen.

----------

publicatie op 03.09.2015

 

Standpunten verkooprecht