Verzaking aan een genoten meeneembaarheid

Standpunt nr. 15138 dd. 08.02.2016

Artt. 2.9.5.0.1 en  3.6.0.0.6, §3 VCF


 

De keuze voor de meeneembaarheid is definitief. Een belastingplichtige kan niet verzaken aan een op een bepaalde verrichting genoten meeneembaarheid om deze meeneembaarheid over te dragen naar een andere voorgenomen verrichting.

Voorbeeld

A1 – V1 – A2 waarbij de meenneembaarheid werd genoten op A2.

Kort na de aankoop beslist de koper zijn hoofdverblijfplaats niet in A2 te vestigen maar een A3 aan te kopen waar hij wel zijn hoofdverblijfplaats zal vestigen.

De meeneembaarheid kan niet worden overgedragen van A2 naar A3.

Indien echter kort na de aankoop duidelijk wordt dat het aangekochte goed (A2) door de koper nooit als hoofdverblijfplaats zal kunnen worden gebruikt omwille van overmacht die te maken heeft met de toestand van het aangekochte goed (bv. een bouwgrond waarvan pas na de aankoop wordt vastgesteld dat hij vervuild is en dat er niet mag worden op gebouwd), kan deze aankoop voor de toepassing van de meeneembaarheid worden geneutraliseerd, indien de koper bereid is aanvullende rechten te betalen op A2. Als de koper vervolgens een A3 koopt, kan deze A3 de plaats innemen van de oorspronkelijke A2.

Er is daarbij wel vereist dat er bij de aankoop van A3 nog steeds voldaan is aan alle voorwaarden op de meeneembaarheid te genieten, o.m. op het vlak van de chronologie van de elementen van de verrichting.

Voorbeeld

A1 – V1 – A2 waarbij de meenneembaarheid werd genoten op A2.

Kort na de aankoop blijkt dat de koper er nooit zijn hoofdverblijfplaats zal kunnen vestigen omwille van overmacht (bv. het gaat om een grond waar niet op kan gebouwd worden en de koper was, buiten zijn wil, volstrekt niet op de hoogte van deze omstandigheid).

Kort nadien koopt de koper A3 aan.

Indien de koper de nodige aanvullende rechten betaalt op A2, wordt A2 geneutraliseerd en kan de koper de toepassing vragen van de meeneembaarheid op A3 (waarbij A3 de plaats inneemt van A2).

 

---------

  • aangevuld dd. 08.02.2016, publicatie op 23.02.2016
  • oorspronkelijk standpunt dd. 12.10.2015, publicatie op 27.10.2015

 

Standpunten verkooprecht