Belastbare grondslag verkooprecht - Prijs nog niet vaststaand

Standpunt nr. 15140 dd. 26.10.2015

 Art. 2.9.3.0.1 VCF


 

Bij verkoop van onroerende goederen tegen een vastgestelde prijs, doch met een beding dat de koper een bijkomende som moet betalen of een andere prestatie moet leveren ten bate van de verkoper, indien een welbepaald voorval zich voordoet moet voor de berekening van de belastbare grondslag van de verkoopbelasting, de waarde der voorwaardelijke of eventuele verbintenis worden gevoegd bij de zekere prijs. Dit is onder meer het geval als bedongen werd dat de verkoopprijs kan oplopen tot een hoger bedrag afhankelijk van hoeveel constructies er op de grond mogen worden gebouwd. De definitieve verkoopprijs zal dan pas bepaalbaar zijn op het ogenblik dat de bouwvergunning wordt afgeleverd. De partijen moeten in dergelijk geval in de akte de waarde van die bijkomende prestatie pro fisco opgeven. De belastbare grondslag is dan de zekere verkoopprijs verhoogd met de voorziene meerprijs.

De aldus gedane heffing is definitief, behoudens wanneer blijkt dat de heffingsgrondslag lager is dan de verkoopwaarde.

RJ R 45/01.01 wordt dus gevolgd.

 

---------

publicatie op 10.11.2015