Ascendentenverdeling

Standpunt nr. 15170 dd. 25.01.2016

Art. 2.8.3.0.1. VCF


 

Situering

Een ascendentenverdeling is een rechtshandeling waarbij een ascendent al zijn goederen of een deel daarvan kosteloos aan zijn afstammelingen toebedeelt ten titel van verdeling van zijn nalatenschap.

Gebeurt de ascendentenverdeling bij akte onder de levenden, dan heeft de ascendentenverdeling de aard van een schenking en valt ze, indien ze fiscaal gelokaliseerd is in het Vlaamse Gewest, onder de toepassing van de schenkbelasting.

Een ascendentenverdeling bij schenking kan gebeuren door één ascendent of door beide ascendenten samen. In dit laatste geval spreken we van een conjunctieve ascendentenverdeling.

 

Standpunt

Ascendentenverdelingen zullen worden belast met inachtneming van volgende regels.

 

Eerste geval:  de ascendentenverdeling gaat uit van één ascendent

In dit geval zijn de gewone regels van de schenkbelasting van toepassing:

  • de belastbare grondslag is in principe gelijk aan de bruto-verkoopwaarde van de geschonken goederen;
  • lasten bedongen ten bate van de schenker worden niet in aanmerking genomen;
  • voor de toepassing van het tarief wordt rekening gehouden met de aard van de geschonken goederen (roerend/onroerend);
  • lasten bestaande uit een som, een rente of pensioen, kosteloos bedongen in het voordeel van een derde die aanvaardt, worden in mindering gebracht van de belastbare grondslag van de hoofdschenking en in hoofde van de begunstigde als secundaire schenking belast. Is de hoofdschenking een gemengde schenking (roerend/onroerend), dan wordt de last proportioneel omgeslagen over de roerende, resp. onroerende schenking. In de mate dat de secundaire schenking een last is van een onroerende schenking, wordt ze eveneens als onroerend belast.

Voorbeeld 1: toebedeling van gelijke kavels

Ascendentenverdeling door een vader toegestaan ten bate van zijn 2 kinderen A en B, met betrekking tot een woning met een verkoopwaarde van 250.000 euro en een som geld van 250.000 euro

A ontvangt de onverdeelde helft van de woning en een som geld van 125.000 euro. B ontvangt de andere onverdeelde helft van de woning en een som geld van 125.000 euro.

Aard van de goederen

Belastbare schijf

Heffingspercentage

Verschuldigde schenkbelasting in euro

Onroerende goederen

125.000

3%

3.750

Roerende goederen

125.000

3%

3.750

Totaal

 

 

7.500

De begiftigden A en B betalen elk een schenkbelasting van 7.500 euro

Voorbeeld 2: toebedeling van ongelijke kavels waarbij de gelijkheid wordt hersteld door middel van een toegift tussen de begiftigden.

A ontvangt alle goederen op last een som geld van 250.000 euro te betalen aan zijn broer B.

Schenking aan A:

Onroerende goederen:           250.000

Roerende goederen: 250.000

op last van een toegift aan B van 250.000, die proportioneel moet worden omgeslagen over de onroerende en de roerende schenking, hetzij 125.000 voor de onroerende en 125.000 voor de onroerende goederen.

Heffing in hoofde van A

Aard van de goederen

Belastbare schijf

Heffingspercentage

Verschuldigde schenkbelasting in euro

Onroerende goederen

250.000 - 125.000 = 125.000

3%

3.750

Roerende goederen

250.000 - 125.000 = 125.000

3%

3.750

Totaal

 

 

7.500

Heffing in hoofde van B

Aard van de goederen

Belastbare schijf

Heffingspercentage

Verschuldigde schenkbelasting in euro

Onroerende toegift

125.000

3%

3.750

Roerende toegift

125.000

3%

3.750

Totaal

 

 

7.500

Voorbeeld 3: toebedeling van ongelijke kavels waarbij de gelijkheid niet uitsluitend wordt hersteld door toegiften tussen de begiftigden maar ook door toegiften aan de schenker(s)

A ontvangt alle goederen op last een som van 50.000 euro te betalen aan zijn vader en een som geld van 225.000 euro aan zijn broer.

Schenking aan A:

Onroerende goederen 250.000

Roerende goederen 250.000

op last van een toegift aan B van 225.000, die proportioneel moet worden omgeslagen over de onroerende en de roerende schenking, hetzij112.500 onroerend en 112.500 roerend

De last te betalen aan de schenker wordt buiten beschouwing gelaten.

Heffing in hoofde van A:

Aard van de goederen

Belastbare schijf

Heffingspercentage

Verschuldigde schenkbelasting in euro

Onroerende goederen

250.000 -112.500 = 137.500

3%

4.125

Roerende goederen

250.000 - 112.500  = 137.500

3%

4.125

Totaal

 

 

8.250

Heffing in hoofde van B:

Aard van de goederen

Belastbare schijf

Heffingspercentage

Verschuldigde schenkbelasting in euro

Onroerende toegift

112.500

3%

3.375

Roerende toegift

112.500

3%

3.375

Totaal

 

 

6.750

[TOP]

Tweede geval: conjunctieve ascendentenverdeling met toebedeling van gelijke kavels of van ongelijke kavels waarbij de gelijkheid uitsluitend wordt hersteld door toegiften tussen de begiftigden.

Net zoals in het eerste geval worden de gewone regels van de schenkbelasting toegepast, met dien verstande dat er geen rekening wordt gehouden met de herkomst van de goederen. Volgens de rechtspraak en de rechtsleer worden de goederen van de beide ascendenten immers geacht versmolten te zijn tot één massa die door beide ascendenten gezamenlijk aan de kinderen wordt geschonken. Bij de samenstelling van de kavels wordt dus geen rekening gehouden met het feit van welke ascendent de door een bepaalde begiftigde ontvangen goederen afkomstig zijn.

De kavel van elke begiftigde wordt dus geacht voor een gelijk deel samengesteld te zijn uit goederen ontvangen van elk van beide schenkers.

Voorbeeld:

Ascendentenverdeling die door de echtgenoten A en B ten bate van hun kinderen C en D wordt toegestaan.

Onroerende goederen voortkomende van A: 250.000 euro.

Roerende goederen voorkomende van A: 250.000 euro

Roerende goederen voortkomende van B: 250.000 euro.

C ontvangt de goederen voortkomende van A, op last 125.000 euro te betalen aan D.

D ontvangt de goederen voortkomende van B en de door C te betalen toegift.

Totaliteit van de geschonken goederen: 750.000

Goederen geschonken door A: 250.000 onroerend en 250.000 roerend

Goederen geschonken door B: 250.000 roerend

Totaal ontvangen door C: 375.000

Totaal ontvangen door D: 375.000

Bepaling belastbare grondslagen

 

C

D

Onroerende schenking door A

 

 

250.000 / 750.000

125.000 / 375.000

125.000 / 375.000

Roerende schenking door A

 

 

250.000 / 750.000

125.000 /375.000

125.000 /375.000

Roerende schenking door B

 

 

250.000 / 750.000

125.000 / 375.000

125.000 / 375.000

 

 

 

Heffing

Schenking A-C:

Aard van de goederen

Belastbare schijf

Heffingspercentage

Verschuldigde schenkbelasting in euro

Onroerende goederen

125.000

3%

3.750

Roerende goederen

125.000

3%

3.750

Totaal

 

 

7.500

Schenking A-D:

Heffingspercentage

Verschuldigde schenkbelasting in euro

">">

Aard van de goederen

Belastbare schijf

Onroerende goederen

125.000

3%

3.750

Roerende goederen

125.000

3%

3.750

Totaal

 

 

7.500

 

Schenking B-C:

 

Aard van de goederen

Belastbare schijf

Heffingspercentage

Verschuldigde schenkbelasting in euro

Roerende goederen

125.000

3%

3.750

Totaal

 

 

3.750

 

Schenking B-D:

 

Aard van de goederen

Belastbare schijf

Heffingspercentage

Verschuldigde schenkbelasting in euro

Roerende goederen

125.000

3%

3.750

Totaal

 

 

3.750

 

[TOP]

 

Derde geval: conjunctieve ascendentenverdeling met toebedeling van ongelijke kavels waarbij de gelijkheid niet uitsluitend wordt hersteld door toegiften tussen de begiftigden maar ook door toegiften aan de schenker(s).

 

Net zoals in het tweede geval worden de geschonken goederen geacht één massa te vormen. Vermits er echter voor de bepaling van de belastbare grondslagen geen rekening wordt gehouden met toegiften die aan de schenker(s) worden betaald, wordt de kavel van elke begiftigde geacht verhoudingsgewijze te zijn samengesteld uit goederen geschonken door elk van beide ascendenten.

 

Voorbeeld:

 

Ascendentenverdeling door de echtgenoten A en B toegestaan ten bate van hun kinderen C en D.

 

Onroerende goederen voortkomende van A: 250.000 euro.

 

Roerende goederen voorkomende van A: 250.000 euro

 

Roerende goederen voortkomende van B: 250.000 euro.

 

Alle goederen worden toebedeeld aan C, die 225.000 euro moet storten aan D en 300.000 euro aan A en B.

 

Totaliteit van de geschonken goederen: 750.000

 

Goederen geschonken door A: 250.000 onroerend en 250.000 roerend

 

Goederen geschonken door B: 250.000 roerend

 

Totaal ontvangen door C: 525.000 (750.000 – 225.000 toegift)

 

Totaal ontvangen door D: 225.000 (toegift)

 

Bepaling belastbare grondslagen

">

75.000 / 225.000

 

 

 

C

D

Onroerende schenking door A

 

 

250.000 / 750.000

175.000 / 525.000

75.000 / 225.000

Roerende schenking door A

 

 

250.000 / 750.000

175.000 / 525.000

Roerende schenking door B

 

 

250.000 / 750.000

175.000 / 525.000

75.000 / 225.000

 

 

 

 

Heffing:

 

Schenking A-C:

 

Aard van de goederen

Belastbare schijf

Heffingspercentage

Verschuldigde schenkbelasting in euro

Onroerende goederen

150.000

3%

4.500

 

25.000

9%

2.250

Roerende goederen

175.000

3%

5.250

Totaal

 

 

12.000

 

Schenking A-D:

 

Aard van de goederen

Belastbare schijf

Heffingspercentage

Verschuldigde schenkbelasting in euro

Onroerende goederen

75.000

3%

2.250

Roerende goederen

75.000

3%

2.250

Totaal

 

 

4.500

 

Schenking B-C:

 

Aard van de goederen

Belastbare schijf

Heffingspercentage

Verschuldigde schenkbelasting in euro

Roerende goederen

175.000

3%

5.250

Totaal

 

 

5.250

 

Schenking B-D:

 

Aard van de goederen

Belastbare schijf

Heffingspercentage

Verschuldigde schenkbelasting in euro

Roerende goederen

75.000

3%

2.250

Totaal

 

 

2.250

 

 

 

Noot: de Vlaamse Belastingdienst sluit zich inhoudelijk aan bij het federale standpunt gepubliceerd onder RJ  R 133/01-01 maar het voorbeeld wordt aangepast aan de bestaande opsplitsing tussen roerende en onroerende goederen voor het toepasselijke tarief.

 

 

 

---------------

 

  • publicatie op 22.02.2016