Beding van wederinkoop

Standpunt nr. 16116 dd. 18.01.2021, publicatie op 19.02.2021

Art. 2.9.1.0.1 VCF


 

Vlabel sluit zich aan bij de federale RJ R 19/03-22 op grond waarvan de uitoefening van een recht van wederinkoop geen overdragende akte is in de mate dat de wettelijke voorwaarden zijn vervuld.

Een beding van wederinkoop kan gesteund zijn op het Burgerlijk Wetboek (artt. 1659 e.v.), waar een termijn van maximum vijf jaar is voorzien, of op een bijzondere regelgeving zoals de Vlaamse Wooncode (art. 84), waar een termijn van maximum twintig jaar is voorzien.

Vlabel sluit zich evenwel niet aan bij de federale RJ R 19/03-22 als het beding van wederinkoop is gesteund op de Wet op de economische expansie van 30 december 1970. Deze wet is, wat het Vlaams Gewest betreft, vervangen door de bepalingen van het decreet van 19 december 2003 (art. 76). Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft, in zijn arrest van 10 januari 2017, geoordeeld dat een wederinkoop die gesteund is op de regelgeving m.b.t. de economische expansie, niet mag worden beschouwd als een wederinkoop in de zin van artikel 1659 e.v. BW doch moet worden beschouwd als een wederverkoop. Vlabel heeft berust in dit arrest. Vermits het gaat om een wederverkoop, is de termijn waarbinnen die plaatsvindt niet relevant: het gaat hoe dan ook om een overdragende akte. Vindt de wederverkoop echter plaats binnen de twee jaar na de aankoop, dan kan toepassing worden gemaakt van artikel 3.6.0.0.6, §2 VCF, als aan alle vereiste voorwaarden is voldaan.

Wederinkoop door een sociale huisvestingsmaatschappij

De wederinkoop door een sociale huisvestingsmaatschappij valt niet onder de definitie van ‘verkoop’ in de zin van het Harmonisatiedecreet. Het gaat om een ontbinding van de oorspronkelijke koopovereenkomst aangezien één van de opgelegde voorwaarden in de oorspronkelijke akte niet nageleefd werd. De voorkooprechten die het goed zouden belasten dienen niet aangeboden worden.

Dit decretaal recht van wederinkoop is ingeschreven in de Vlaamse Wooncode, omdat het Burgerlijk Wetboek de toepassing van het recht van wederinkoop beperkt in de tijd. Er werd decretaal een uitzondering voorzien zodat dit geldt voor een termijn van twintig jaar.

 

---------

  • aangevuld op 18.01.2021, publicatie op 19.02.2021
  • oorspronkelijk standpunt van 05.12.2016, publicatie op 03.01.2017
  • gewijzigd op 06.02.2017, publicatie op 23.02.2017