Beding van wederinkoop

Standpunt nr. 16116 dd. 06.02.2017

Art. 2.9.1.0.1 VCF


 

Vlabel sluit zich aan bij de federale RJ R19/03-22 op grond waarvan de uitoefening van een recht van wederinkoop geen overdragende akte is in de mate dat de wettelijke voorwaarden zijn vervuld.

Een beding van wederinkoop kan gesteund zijn op het Burgerlijk Wetboek (artt. 1659 e.v.), waar een termijn van maximum vijf jaar is voorzien, of op een bijzondere regelgeving zoals de Vlaamse Wooncode (art. 84), waar een termijn van maximum twintig jaar is voorzien.

Vlabel sluit zich evenwel niet aan bij de federale RJ R19/03-22 als het beding van wederinkoop is gesteund op de Wet op de economische expansie van 30 december 1970. Deze wet is, wat het Vlaams Gewest betreft, vervangen door de bepalingen van het decreet van 19 december 2003 (art. 76). Het Hof van Beroep te Antwerpen heeft, in zijn arrest van 10 januari 2017, geoordeeld dat een wederinkoop die gesteund is op de regelgeving m.b.t. de economische expansie, niet mag worden beschouwd als een wederinkoop in de zin van artikel 1659 e.v. BW doch moet worden beschouwd als een wederverkoop. Vlabel heeft berust in dit arrest. Vermits het gaat om een wederverkoop, is de termijn waarbinnen die plaatsvindt niet relevant: het gaat hoe dan ook om een overdragende akte. Vindt de wederverkoop echter plaats binnen de twee jaar na de aankoop, dan kan toepassing worden gemaakt van artikel 3.6.0.0.6, §2 VCF, als aan alle vereiste voorwaarden is voldaan.

 

---------

  • oorspronkelijk standpunt van 05.12.2016, publicatie op 03.01.2017
  • gewijzigd op 06.02.2017, publicatie op 23.02.2017