Verhuur aan een sociaal verhuurkantoor na afbraak en heropbouw

Standpunt nr. 19001 dd. 07.01.2019

Art. 2.9.4.2.13 VCF


 

Artikel 2.9.4.2.13 § 1 VCF bepaalt:

“In afwijking van artikel 2.9.4.1.1 bedraagt het verkooprecht 7 % voor overeenkomsten houdende zuivere aankoop, waarbij door een of meer natuurlijke personen samen en gelijktijdig de geheelheid volle eigendom van een woning wordt verkregen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1° de verkrijger verbindt zich ertoe om binnen een termijn van drie jaar vanaf de datum van de authentieke akte een huurovereenkomst met een minimumduur van 9 jaar voor het aangekochte goed af te sluiten met een erkend sociaal verhuurkantoor met toepassing van en in overeenstemming met de voorwaarden, vermeld in artikel 2 en 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2012 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkantoren;”

 

Bij de aankoop van een onroerend goed dat voldoet aan de definitie van woning (art. 1.1.0.0.2, laatste lid, 6° VCF)  met de bedoeling de woning af te breken, herop te bouwen en vervolgens te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor, gaat het strikt genomen niet meer om “het aangekochte goed”.  De ratio legis is anderzijds wel om “het aanbod op de huurmarkt te versterken met kwaliteitsvolle en betaalbare huurwoningen.”

Om deze reden kan in het geval van de aankoop van een onroerend goed dat voldoet aan de definitie van woning (art. 1.1.0.0.2, laatste lid, 6° VCF)  met de bedoeling de woning af te breken, herop te bouwen en vervolgens te verhuren aan een sociaal verhuurkantoor, het tarief van 7 % uit artikel 2.9.4.2.13 VCF genoten worden, mits aan de andere voorwaarden is voldaan (o.a. verhuring aan een sociaal verhuurkantoor binnen de 3 jaar vanaf datum akte, huurovereenkomst van minimum 9 jaar, tijdig voorleggen van de huurovereenkomst aan VLABEL).

 

----------

  • publicatie op 22.01.2019