Verdeelrecht - Omvang van de belastbare grondslag

Standpunt nr. 18075 dd. 12.11.2018

Art. 2.10.3.0.1, §2 VCF


 

Als twee personen in onverdeeldheid zijn en er wordt een akte verleden waarin de volgende verrichtingen gelijktijdig worden vastgesteld:

  • afstand door de ene deelgenoot van een fractie van zijn part aan de andere deelgenoot;
  • overdracht door deze zelfde deelgenoot van de resterende fractie van zijn part aan een niet-deelgenoot;

dan is het verdeelrecht verschuldigd op de afstand en het verkooprecht op de overdracht.

Vermits deze verrichting de onverdeeldheid doet ophouden tussen alle deelgenoten, is artikel 2.10.3.0.1, §2, eerste lid, VCF van toepassing zodat het verdeelrecht moet worden geheven op de geheelheid, onder aftrek van de fractie die wordt overgedragen aan de niet-deelgenoot.

Dezelfde redenering geldt als er een verdeling gebeurt die de onverdeeldheid doet ophouden waarbij de verkrijgende deelgenoot deels verdeelrecht en deels verkooprecht verschuldigd is. Het verdeelrecht zal worden geheven over de waarde van de geheelheid, onder aftrek van de fractie die aan het verkooprecht is onderworpen.

 

----------

  • publicatie op 27.11.2018