Tolerantie schenkbelasting en verdeelrecht - Verkoop van geschonken goed binnen de 2 jaar na de schenking of verdeling - Belastingverhoging

Standpunt nr. 15118 dd. 21.01.2019

Art. 3.3.3.0.1 VCF


 

Uitzonderlijk zal de belastingverhoging wegens tekortschatting, voorzien bij artikel 3.18.0.0.13 VCF, niet worden gevorderd indien een geschonken onroerend goed binnen een termijn van 2 jaar na de datum van de schenkingsakte wordt verkocht en spontaan een verklaring wordt ingediend voor het verschil in meer tussen de verkoopprijs en de in de schenkingsakte opgegeven pro fisco schatting van het onroerend goed.

Dergelijke verklaring wordt beschouwd als een bekentenis dat een gemeenrechtelijk bewijsmiddel is en op basis van artikel 3.17.0.0.1 VCF de heffingsbasis vormt voor de schenkbelasting. De verklaring moet ingediend worden bij de Vlaamse Belastingdienst, 9300 Aalst, Vaartstraat 16 en bevat de nodige verwijzingen naar de bedoelde schenkingsakte zoals de datum van de notariële akte, de naam van de notaris alsook de identificatie van de schenker(s) en de begiftigde(n) met vermelding van hun rijksregisternummer(s).

Dezelfde tolerantie kan worden toegepast als een onroerend goed binnen de twee jaar na een verdeling wordt verkocht voor een hogere prijs dan de waarde die voor het verdeelrecht in aanmerking werd genomen.

Ongeacht voormelde tolerantie beschikt de Vlaamse belastingdienst overeenkomstig artikel 3.14.1.0.1 VCF over een termijn van 5 jaar om aanvullende schenkbelasting / verdeelrecht en de belastingverhoging in te vorderen bij het vaststellen van een te lage waardering. De natuurlijke meerwaarde ingevolge de evolutie van de marktprijzen bij een latere verkoop van het geschonken onroerend goed komt uiteraard niet in aanmerking om een te lage waardering vast te stellen.

 

-------------------

  • aangevuld met het verdeelrecht op 21.01.2019, publicatie op 19.02.2019
  • oorspronkelijk standpunt van 10.08.2015, publicatie op 03.09.2015