Verdeelrecht bij verdelingen n.a.v. echtscheiding of beëindigen wettelijk samenwonen

Standpunt nr. 15172 dd. 21.12.2015

Art. 2.10.4.0.1. VCF


 

Bij decreet van 18 december 2015 houdende bepalingen tot aanpassing van de begroting 2016 (B.S., 29.12.2015) werd het tweede lid van artikel 2.10.4.0.1 VCF gewijzigd als volgt :

“Het recht wordt op 1% gebracht als de verdeling of de afstand, vermeld in artikel 2.10.1.0.1, 1° of 2°:

1°            tussen ex-echtgenoten plaatsvindt na of uitwerking heeft door de echtscheiding;

2°            tussen ex-wettelijke samenwonenden plaatsvindt binnen een termijn van drie jaar die volgt op de beëindiging van de wettelijke samenwoning conform artikel 1476, §2, van het Burgerlijk Wetboek en op voorwaarde dat de personen op de dag van deze beëindiging ten minste een jaar ononderbroken met elkaar wettelijk samenwoonden.”

 

Vanaf 1 januari 2016 zal het dus voldoende zijn dat de verdeling of afstand wordt gerealiseerd na de beëindiging van de wettelijke samenwoning of na de echtscheiding om het tarief van 1% te genieten.

Concreet  betekent dit dat de nieuwe regeling en de daaraan verbonden nieuwe voorwaarden van toepassing zullen zijn op :

1/ overeenkomsten daterend vanaf 1 januari 2016;

2/ overeenkomsten daterend van voor 1 januari 2016 waarvan een opschortende voorwaarde zich vervult na 1 januari 2016;

3/ overeenkomsten daterend van voor 1 januari 2016 waarbij werd afgesproken om voor een bepaalde of onbepaalde termijn in onverdeeldheid te blijven en waarbij de overeenkomst tot verdeling wordt afgesloten vanaf 1 januari 2016;

4/ overeenkomsten daterend van voor 1 januari 2016 waarbij een optie tot verdeling werd verleend en waarbij de optie wordt gelicht na 1 januari 2016.

 

Zie ook: Tolerantie verdeelrecht bij verdelingen n.a.v. echtscheiding of beëindigen wettelijk samenwonen

 

-----------------

- publicatie op 05.01.2016