Inwerkingtreding reparatiedecreet - Praktische toepassing in de tijd

Standpunt nr. 15089 dd. 22.06.2015

Art. 1.1.0.0.2; 2.7.3.4.2; 3.6.0.0.6,§2/1, 2.9.4.2.4, §1, 2.9.4.2.5; 3.10.5.1.3, 1ste lid; 2.9.5.0.1; 3.6.0.0.6, §3; 2.10.3.0.2; 3.6.0.0.6, §1; 3.18.0.0.7.; 3.18.0.0.8 VCF


 

ERFBELASTING

Definities :

- Artikel 1.1.0.0.2 VCF  (“stiefouderadoptie” – “begrip gezinswoning met aanhorigheden” - artikel 2.7.4.2.2 §2 4° VCF  (begrip partner))

-> Definities worden in de praktijk reeds gehanteerd en zijn onmiddellijk van toepassing, ongeacht de datum van overlijden.

Forfait voor schulden van het gemeenschappelijk vermogen – forfait voor begrafeniskosten (Wijziging artikel 2.7.3.4.2 VCF)

-> Nieuwe tekst zal van toepassing zijn voor overlijdens die voorvallen vanaf de datum van inwerkingtreding van het decreet, dus vanaf de datum van publicatie in het BS

Verlaging belastingverhoging bij spontane rechtzetting binnen 10 maanden na het overlijden: (artikel 3.18.0.0.7 en 3.18.0.0.8 VCF)

In principe treden deze bepalingen in werking voor overlijdens die voorvallen vanaf de bekendmaking van het decreet in het BS.  Bij wijze van overgangsmaatregel heeft Vlabel echter beslist
- om de verlaagde belastingverhoging toe te passen met onmiddellijke ingang
- dus óók voor overlijdens voorgevallen voor de inwerkingtreding van het decreet
- en óók voor reeds ingediende rechtzettingen
(vanzelfsprekend op voorwaarde dat de rechtzetting is gebeurd binnen 10 maanden na het overlijden)

De reeds eerder toegekende tolerantie,  waardoor geen belastingverhoging is verschuldigd bij spontane aangifte van een meerwaarde,  verkregen na verkoop van een onroerend goed uit de nalatenschap  binnen 2 jaar na het overlijden,  blijft eveneens behouden.

 

REGISTRATIEBELASTING

Mogelijkheid tot het bekomen van teruggave via verzoekschrift wanneer de toepassing van het “klein beschrijf” niet onmiddellijk wordt gevraagd in de aankoopakte.

-> Wordt  in de praktijk reeds toegepast wij wijze van overgangsmaatregel voor alle aankopen vanaf 01/01/2015

Wijzigingen inzake beroepskopers

Omzetting interpretatie in regelgeving :

 1. Alle verkrijgingen ten bezwarende titel, uit de hand en bij authentieke akte, die belastbaar zijn met het verkooprecht kwalificeren voor toepassing verlaagd tarief van 4% (dus ook een ruil, een afstand van onverdeelde delen aan een derde-verkrijger bij overeenkomst) (niet de inbreng in vennootschap) (Wijziging artikel 2.9.4.2.4 §1 VCF)

  -> Tolerantie wordt in de praktijk toegepast, dus onmiddellijke inwerkingtreding.

 2. Overdracht die aan het verdeelrecht is onderworpen kan niet gelden als een bevrijdende wederverkoop (Toevoeging aan artikel 2.9.4.2.5 4de lid)

  -> Omwille van de continuïteit zal geen onderscheid gemaakt worden voor de periode tussen 01/01/2015 en 30/06/2015.  Vóór de inwerkingtreding van het decreet is de overdracht niet bevrijdend op basis van interpretatie.  Vanaf de inwerkingtreding is de overdracht niet bevrijdend op basis van regelgeving.

Borg te stellen door beroepsverkopers (correctie artikel 3.10.5.1.3 eerste lid)

De borg moet, naast de aanvullende rechten, ook de belastingverhoging bedoeld in artikel 3.18.0.0.11 1ste lid 8° en 9° waarborgen.

-> Reeds gestorte borgen zullen aangewend worden voor alle sommen (rechten en toebehoren) die later vorderbaar kunnen worden

Wijziging inzake termijn meeneembaarheid : termijn van 2 jaar te rekenen van authentieke akte tot authentieke akte  V1-A2 of A2-V1 (Wijziging artikel 2.9.5.0.1 – 3.6.0.0.6 §3 VCF)

 • Nieuwe termijn is van toepassing voor alle verrichtingen vanaf de inwerkingtreding van het decreet.

 • Indien zou blijken dat daardoor in een concrete casus niet aan de termijnvoorwaarden kan worden voldaan, en de tweede verrichting (verkoopovereenkomst van de oude woning bij meeneembaarheid door verrekening – aankoopovereenkomst van de nieuwe woning bij meeneembaarheid door teruggave) dateert van vóór de inwerkingtreding van het decreet zal het voordeel van de meeneembaarheid ad hoc toegepast worden en is een geregistreerde compromis voldoende.

Verduidelijking artikel 2.10.3.0.2 VCF (abattement  geldt enkel voor overeenkomsten van verdeling of afstand overeengekomen uiterlijk op 31 december 2014)

 • Indien het fiscaal aanknopingspunt ligt vóór 01/01/2015 : tarief 2,5% + abattement van toepassing (tijdelijke gunstregeling van toepassing als overgangsmaatregel).

  Voorbeeld : vóór 01/01/2015 werd in het kader van een echtscheiding door onderlinge toestemming een regelingsakte opgemaakt :  het onroerend goed van  het gemeenschappelijk vermogen wordt toebedeeld aan één echtgenoot onder de opschortende voorwaarde dat de echtscheiding definitief wordt.  De akte wordt geregistreerd tegen betaling van het algemeen vast recht. De echtscheiding wordt uitgesproken nà 01/01/2015 .  Het verdeelrecht van 2,5% wordt opeisbaar.  Om dit te verzachten werd het abattement (tijdelijk ) behouden.

 • Indien de overeenkomst wordt gesloten nà 01/01/2015 : tarief 1% is van toepassing

Minnelijke ontbinding : teruggave verkooprecht na inhouding van het bedrag van 10 EUR op de ontbonden overeenkomst (toevoeging van een 2de lid in  artikel 3.6.0.0.6 §1 )

 • Nieuwe regeling van toepassing op minnelijke ontbindingen die vanafdeinwerkingtreding van het decreet ter registratie worden aangeboden.

 

----------

publicatie op 07.07.2015