Minnelijke vernietiging van een verkoopcompromis

Standpunt nr. 16090 dd. 03.10.2016

Artt. 2.9.4.2.9 en 3.6.0.0.6, §1, 1ste lid, 2° VCF


 

De voorwaarden voor een fiscaalvriendelijke minnelijke vernietiging of ontbinding van een onderhandse verkoopovereenkomst zijn op duidelijke wijze decretaal geregeld.

Deze decretale regeling is niet vatbaar voor interpretatie.

Om die reden kan de federale RJ R 44/37-01 (minnelijke vernietiging van een compromis getekend zonder bodemattest) niet worden toegepast als niet is voldaan aan de voorwaarden van de artikelen 2.9.4.2.9 of 3.6.0.0.6, §1, 1ste lid, 2° VCF. Bovendien verwijst deze federale beslissing naar het Vlaams Bodemsaneringsdecreet van 22 februari 1995, terwijl thans de bepalingen van het Vlaams Bodemdecreet van 27 oktober 2006 gelden.

 

--------------

  • publicatie op 20.10.2016