Nieuwe definitie "woning" VCF - Toepassingsgevallen (begrip "hoofdzakelijk"  & toekomstige bestemming)

Standpunt nr. 18072 dd. 01.10.2018

Artt. 1.1.0.0.2., twaalfde lid, 6°; 2.9.4.2.11. e.v., 2.9.7.0.5. VCF


 

Naar aanleiding van de nieuwe tarieven voor het verkooprecht heeft de decreetgever de definitie van “woning” in de VCF aangepast:

Artikel 1.1.0.0.2, twaalfde lid 6° VCF: “het huis of het geheel of het gedeelte van een verdieping van een gebouw dat hetzij dadelijk, hetzij na normale herstellings- of onderhoudswerken hoofdzakelijk dient of zal dienen tot huisvesting van één gezin of een persoon, met in voorkomend geval de aanhorigheden die tegelijk met het huis, het geheel of het gedeelte van een verdieping worden verkregen.”

 

1. Begrip “hoofdzakelijk”

Een onroerend goed is hoofdzakelijk bestemd voor bewoning als de bedrijfsfunctie (of andere niet-woonfunctie) ondergeschikt is aan de woonfunctie, als de niet-woonfunctie toevallig of bijkomstig is aan de woonfunctie.

Is de niet-woonfunctie echter structureel en evenwaardig aan de woonfunctie dan is de voorwaarde van “hoofdzakelijk bestemd voor bewoning” niet voldaan en gaat het niet om een woning. In dat geval kan er opgesplitst worden indien dit mogelijk is op basis van artikel 2.9.7.0.5 VCF.

Voorbeelden:

Voorbeeld 1:

  • Eén kamer wordt verhuurd aan een derde.
  • De aankoop van een woning en bv. een aparte garage die een aanhorigheid is van de woning.

Het goed (met inbegrip van de normale aanhorigheden) is hoofdzakelijk bestemd voor de eigen huisvesting van de koper(s). In dit geval is het niet toegelaten het goed voor de toepassing van het verkooprecht op te splitsen in verschillende gedeelten. Als voldaan is aan de voorwaarden, wordt het woningtarief toegepast op het volledige goed.

Voorbeeld 2:

  • een gebouw waar op het gelijkvloers een beroepsgedeelte is en op de verdieping(en)wordt er gewoond

Beide functies zijn gelijkwaardig.

Omvang , waarde, gebruiksfrequentie ongeveer gelijk voor beide functies. 

  • een huis waar kinderopvang wordt georganiseerd.

Beide functies zijn gelijkwaardig.

Mogelijk is de omvang, waarde van het beroepsgedeelte kleiner.

De niet-woonfunctie is niet toevallig of bijkomstig, dus niet hoofdzakelijk een woning. Prijs op te splitsen indien voldaan is aan artikel 2.9.7.0.5 VCF (woongedeelte een onderscheiden deel).

 

2. Toekomstige bestemming

Er kan, voor de toepassing van de nieuwe tarieven van het verkooprecht,  rekening gehouden worden met een toekomstige bestemming, aangezien de definitie van woning het ook heeft over “zal dienen tot huisvesting” mits deze kan gerealiseerd worden met normale herstel/onderhoudswerken.

Voorbeelden:

Voorbeeld 1 : Een ‘building’ bestaande uit verschillende entiteiten, bv. 2 appartementen. Stel dat de koper de intentie heeft om het geheel om te bouwen tot 1 woning, kan er dan 7 % gerekend worden op het geheel of slechts op 1 van de 2 appartementen ?

Niettegenstaande het gebouw zal dienen voor de huisvesting van een gezin, is voor wat het geheel betreft niet voldaan aan de voorwaarde het hetzij dadelijk, hetzij na normale herstellings- of onderhoudswerken zal dienen voor de huisvesting van een gezin of persoon.

De 7 % kan wel op 1 appartement en de prijs moet opgesplitst worden.

Voorbeeld 2 : Een handelspand zal omgebouwd worden tot woning.

Bij de aankoop van een pand dat volgens de kadastrale documentatie in hoofdzaak een “handelshuis” is, mag men niet enkel rekening houden met deze kadastrale kwalificatie, maar moet rekening worden gehouden met de reële situatie. In de praktijk zal moeten worden nagegaan worden of aan de voorwaarde dat het hetzij dadelijk, hetzij na normale herstellings- of onderhoudswerken kan dienen voor de huisvesting van een gezin of persoon.

Zie ook Standpunt 18058: Kwalificatie van het aangekochte goed als woning - Handelshuis

Voorbeeld 3 : Een huis waarin kinderopvang wordt georganiseerd (onthaalouder eigen woonvertrekken),  maar dat door de koper niet als dusdanig zal gebruikt worden. Koper zal er enkel wonen. 

Aangezien het gebouw met normale herstel / onderhoudswerken hoofdzakelijk (hier uitsluitend) zal dienen tot huisvesting van een gezin, is voldaan aan de definitie.

Het is in casu niet van belang dat de verkoper er ook een niet woonfunctie uitoefende.

 

Zie ook:

- Standpunt 18031: Nieuw verkooprecht - Voorwerp van de aankoop

----------

  • publicatie op 15.10.2018