Belasting

Verkrottingsheffing Woningen

Artikel

Artikel 42, §2, 2° decreet VHW

Voorwerp betwisting

Voorwaardelijke vrijstelling monumenten

Rechtbank of Hof

Grondwettelijk Hof

Plaats

/

Rolnummer

6114

Datum uitspraak

03/02/2016

Status

Definitief

 

Samenvatting

Op 3 februari 2016 heeft het Grondwettelijk Hof in zake de prejudiciële vraag betreffende artikel 42, §2, 2°, van het Vlaamse decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting van 1996, zoals gewijzigd door artikel 7 van het decreet van 8 juli 1997, geoordeeld dat deze bepaling het gelijkheidsbeginsel schendt in zoverre deze bepaling slechts op voorwaardelijke wijze een vrijstelling van heffing mogelijk maakt voor de houders van zakelijke rechten op een leegstaand en/of verwaarloosd gebouw of woning die krachtens het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten als monument beschermd is.