Belasting

Verkeersbelasting

Artikel

Artt. 2.2.1.0.1. en 2.3.2.0.1, §1, tweede lid VCF

Voorwerp betwisting

Rallyvoertuigen- Is op een rallywagen verkeersbelasting / belasting op inverkeerstelling verschuldigd?

Rechtbank of Hof

Rechtbank van Eerste Aanleg

Plaats

Gent

Rolnummer

13/3555/A

Datum uitspraak

7/09/2015

Status

Bevestigd in hoger beroep door Hof van Beroep Gent, 17 januari 2017, 2015/AR/3134

 

Samenvatting

Op 7 september 2015 heeft de Rechtbank van eerste Aanleg te Gent uitspraak gedaan in een geschil met betrekking tot een rallyvoertuig. De vordering van tegenpartij werd ongegrond verklaard.

Eiseres is eigenaar van een voertuig Porsche 911 GT3 dat in de registers van de DIV werd ingeschreven.

Op het inschrijvingsbewijs staat vermeld: “voertuig bestemd voor wedstrijden – enkel geldig voor rally”. Het keuringsbewijs vermeldt dat de wagen verboden is tot het normale verkeer en enkel geldig is voor wedstrijden.

Eiseres voert aan dat de rallywagen niet bestemd is voor het vervoer van personen of van goederen en dus geen personenauto is. Daarom zou zij de verkeersbelasting niet verschuldigd zijn. Zij verwijst hierbij naar het inschrijvings- en keuringsbewijs. Het voertuig zou enkel rijden op gesloten stratencircuits gebruikt voor rallywedstrijden.

De rechtbank oordeelt dat, onafgezien of een bepaald deel van de openbare weg tijdelijk wordt aangewend voor een rallywedstrijd, dit geen afbreuk doet aan het statuut van deze openbare weg. Tijdens de wedstijden maakt de rallywagen gebruik van de wegen en wordt minstens de piloot, desgevallend bijgestaan door zijn begeleider vervoerd. De rallywagen is dus een motorvoertuig dat tot het vervoer over de wegen van personen dient, zoals bedoeld in art. 3 WIGB (tegenwoordig art. 2.2.1.0.1 VCF).

Wat de BIV betreft stelt de rechtbank dat voertuigen worden geacht op de openbare weg in gebruik te zijn genomen wanneer zij in het repertorium van de Dienst van het Wegverkeer ingeschreven zijn of het moeten zijn (art. 99 §1 WIGB, tegenwoordig art. 2.3.2.0.1, §1, tweede lid VCF).

De rechtbank heeft reeds aangenomen dat eiseres het betrokken voertuig op de openbare weg gebruikt. Het is daarbij niet van belang dat dit gebeurt tijdens een rallywedstrijd. Een onderscheid ter zake in het leven roepen zou indruisen tegen de wet en zou een niet te verantwoorden ongelijke behandeling in het leven roepen ten aanzien van personen die hun voertuig op dezelfde openbare weg zouden gebruiken buiten een rallywedstrijd.

De BIV is bijgevolg ook verschuldigd.