Belasting

Kilometerheffing

Artikel

Artikel 632 Ger.W.; art. 11, §2 Besluit van de administrateur-generaal tot hernieuwde indeling van de Vlaamse Belastingdienst in subentiteiten en tot vaststelling van het organogram van 29 maart 2016

Voorwerp betwisting

Bevoegdheid van de rechtbank

Rechtbank of Hof

Rechtbank Eerste Aanleg

Plaats

Oost-Vlaanderen, afdeling Gent

Rolnummer

17/2571/A

Datum uitspraak

06/11/2017

Status

Definitief

 

Samenvatting

De belastingplichtige komt in verzet tegen verschillende aanslagen kilometerheffing bij de Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

Overeenkomstig art. 11, §2 van het besluit van de administrateur-generaal van 29 maart 2016 tot hernieuwde indeling van de Vlaamse Belastingdienst in subentiteiten en tot vaststelling van het organogram worden de administratieve geldboetes met betrekking tot de kilometerheffing geïnd door de diensten van de afdeling inning en regelgeving gevestigd te Brussel.

Krachtens art. 632 Ger.W. is derhalve enkel de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

De zaak wordt in zijn geheel verwezen naar de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel.