Tot wanneer kan een regularisatieaangifte ingediend worden?

De periode waarbinnen een regularisatieaangifte kan ingediend worden neemt wat betreft de regularisatie van erf- en registratiebelasting een aanvang 10 dagen na publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad (d.i. vanaf 5 maart 2017) en wat betreft de niet splitsbare bedragen op de dag die volgt op de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het samenwerkingsakkoord en de instemmingsakten (d.i. vanaf 19 juli 2017). De indieningstermijn eindigt op 31/12/2020 (deze datum dus inclusief).

De regularisatiemogelijkheid heeft een eenmalig karakter. De aangifte kan voor dezelfde aangever bijgevolg slechts eenmaal tot de toepassing van de regularisatieheffing aanleiding geven, met dien verstande dat telkens één aangifte mogelijk is voor federale belastingen (wet van 21 juli 2016), één voor de Vlaamse erf- en registratiebelasting (decreet van 10 februari 2017) en één voor de niet uitsplitsbare bedragen (Samenwerkingsakkoord van 9 mei 2017). Het voorwerp van ieder van deze aangiften is immers per definitie verschillend.