Wat moet ik aangeven van een nalatenschap en welke kosten mag ik inbrengen?

De aangifte van nalatenschap van een Rijksinwoner moet het volledige vermogen van de overleden omschrijven: zowel het actief (alle bezittingen) als het passief (alle schulden). U vindt extra informatie op de pagina over de waardering van activa en passiva.

Actief van de nalatenschap

Het actief van de nalatenschap omvat:

  • alle roerende goederen die de overledene bezat op datum van zijn overlijden; de waarde van roerende goederen kan u zelf bepalen.
  • alle in België en in het buitenland gelegen onroerende goederen die de overledene bezat op datum van zijn overlijden;
  • de levensverzekeringen, zowel die van de overledene als die van de echtgeno(o)t(e).
  • alle verkopen van onroerende goederen die plaats vonden binnen de periode van drie jaar voor het overlijden.
  • alle schenkingen, zowel roerende als onroerende, die plaats vonden binnen de periode van drie jaar voor het overlijden.

Passief van de nalatenschap

De aangevers hebben de keuze om het werkelijke passief (zowel uit het eigen vermogen als het gemeenschappelijk vermogen) te bewijzen of te kiezen voor een forfait.