Op welk bedrag wordt het verdeelrecht berekend?

Belastbare grondslag

Het verdeelrecht wordt berekend op basis van de overeengekomen waarde van de goederen, zonder dat de belastbare grondslag lager dan de verkoopwaarde mag zijn.

Om de basis voor de heffing of heffingsgrondslag van het verdelingsrecht te kennen, moet u eerst nagaan of de verdeling de onverdeeldheid al dan niet doet ophouden.

Het volgende voorbeeld illustreert dat:

Stel dat A, B en C ieder voor 1/3 een onroerend goed in volle eigendom bezitten.  De onverdeeldheid houdt op, als A en B hun respectievelijk deel aan C "verkopen". De onverdeeldheid houdt niet op, als bijvoorbeeld enkel A zijn deel aan B of C verkoopt.

  • Als de onverdeeldheid ophoudt, dan wordt het verdeelrecht geheven op de waarde van die goederen. 
  • Als de onverdeeldheid blijft voortbestaan dan wordt het verdeelrecht geven op de waarde van de afgestane delen.

 

Belastingverhogingen

Als er in de akte een te lage schatting gemaakt wordt van de verkoopwaarde (tekortschatting) of er een te lage werkelijk overeengekomen waarde wordt opgenomen (prijsbewimpeling) is er een belastingverhoging verschuldigd.

Zie ook: