Vrijstelling na verbouwen van een handelspand tot woning

Als u een klein handelspand tot woning verbouwt, kan u tijdens een periode van 3 aanslagjaren een volledige vrijstelling van onroerende voorheffing genieten. De vrijstellingsperiode gaat in vanaf het aanslagjaar dat volgt op het jaar waarin de woning effectief werd betrokken.

Enkel de omvorming van kleine handelszaken tot woning zal het recht op deze vrijstelling doen ontstaan. Een handelspand wordt als "klein" beschouwd wanneer het een maximale vloeroppervlakte van 15 are heeft. Belangrijk is ook dat minstens 50% van deze vloeroppervlakte moet gebruikt worden voor het voeren van een handelsactivititeit waarvoor een inschrijving in het handels- of ambachtenregister vereist is. Als het pand gebruikt wordt voor de uitoefening van een vrij beroep (geneesheer, advocaat, notaris,...) zal de vrijstelling dus niet gelden.

Het spreekt voor zich dat de verbouwing moet gebeuren volgens de stedenbouwkundige voorschriften. Wie de vrijstelling wil genieten, zal daarom een geldige bouwvergunning moeten kunnen voorleggen. Als de werken geen bouwvergunning vereisen, vervalt deze voorwaarde uiteraard.

U kan de vrijstelling op voorhand aanvragen door middel van het formulier op de webpagina Formulieren onroerende voorheffing. Als er al een aanslagbiljet voor de onroerende voorheffing verzonden is, moet u de vrijstelling vragen door middel van een bezwaarschrift.