Vrijstelling voor grond gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk

De waarde van onbebouwde onroerende goederen die in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) liggen wordt vrijgesteld van de erfbelasting. 

Om van deze vrijstelling te kunnen genieten, verzoekt u in de aangifte van de nalatenschap duidelijk om de vrijstelling door middel van het aankruisen en invullen van het punt7 onder de rubriek 'Abattement, verlaagd tarief, verminderingen en vrijstellingen'.

Deze vrijstelling geldt vanaf de inwerkingtreding van het definitief vastgesteld plan zoals voorzien in het bosdecreet.