Vrijstelling voor grond gelegen in het Vlaams Ecologisch Netwerk

De waarde van onbebouwde onroerende goederen die in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) liggen wordt vrijgesteld van de erfbelasting. 

Om van deze vrijstelling te kunnen genieten, moet u aan volgende voorwaarden voldoen:

  • u verzoekt in de aangifte van de nalatenschap duidelijk om de vrijstelling;
  • u voegt bij de aangifte van de nalatenschap een attest toe waaruit blijkt dat aan de nodige voorwaarden voldaan is.

Deze vrijstelling geldt vanaf de inwerkingtreding van het definitief vastgesteld plan zoals voorzien in het bosdecreet.