Wat wordt bedoeld met de fiscale regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen?

Het Samenwerkingsakkoord van 9 mei 2017 tussen de Federale Staat en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen, bekrachtigd bij het instemmingsdecreet van 16 juni 2017, biedt aan belastingplichtigen tijdelijk de mogelijkheid om hun fiscale toestand te regulariseren door spontaan de nog niet bij de fiscale administratie aangegeven bedragen, alsnog aan te geven. Het indienen van een zogenaamde regularisatieaangifte B leidt tot betaling van een regularisatieheffing en het afleveren van een regularisatieattest. Hiermee wordt  zowel fiscale als strafrechtelijke immuniteit bekomen.

 

Met niet uitsplitsbare bedragen wordt bedoeld de bedragen die uitsluitend moeten worden onderworpen aan:  

  • federale belastingen, waarvoor de fiscale administratie geen heffingsbevoegdheid meer kan uitoefenen zoals omschreven in artikel 2,11° van de wet van 21 juli 2016;

    EN

  • Vlaamse erfbelasting of registratiebelasting waarvoor hetzij een invordering niet meer mogelijk is, hetzij, als het bedrag betrekking heeft op erfbelasting, de termijn voor het indienen van een aangifte van nalatenschap verstreken is sedert meer dan tien jaar vóór de datum waarop de regularisatieaangifte B wordt ingediend;

EN waarvoor de aangever niet in staat is om aan te tonen welk gedeelte van het te regulariseren bedrag betrekking heeft op bedragen die onderworpen zijn aan federale belastingen en welk gedeelte betrekking heeft op bedragen die onderworpen zijn aan Vlaamse gewestelijke belastingen.

 

Zie hoofdstuk 2 en 3 van de FAQ (pdf bestandFAQ Fiscale regularisatie.pdf (624 kB) ) voor meer info.