Welke documenten moeten worden ingediend?

De aangever of zijn gemachtigde moet volgende documenten indienen:

  • een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aangifteformulier
  • een fraudeschema met een bondige verklaring, waarin melding wordt gemaakt van de omvang en de herkomst van de te regulariseren bedragen, het moment waarop ze aan de erfbelasting of aan de registratiebelasting onderworpen hadden moeten zijn, en de financiële rekeningen, die voor de te regulariseren bedragen gebruikt zijn
  • de nodige bewijsstukken waaruit blijkt welk van de tarieven kan worden toegepast
  • desgevallend een bewijs dat aantoont dat op een deel van de aangegeven bedragen de normale belastingregeling is toegepast
  • een bewijs dat aantoont dat de aangegeven bedragen alleen betrekking hebben op de erfbelasting of registratiebelasting
  • de volmacht aan de gemachtigde om de regularisatieaangifte op te stellen en in te dienen (tenzij het een advocaat betreft die optreedt voor zijn cliënt)