Belasting

Onroerende voorheffing

Artikel

Art. 253, 1° jo. art. 12, §1 WIB (tegenwoordig art. 2.1.6.0.1, 1° VCF

Voorwerp betwisting

Sociale werkplaats – Soortgelijke weldadigheidsinstelling

Rechtbank of Hof

Hof van Cassatie

Plaats

/

Rolnummer

Nr. F.14.0121.N

Datum uitspraak

24/4/2015

Status

Definitief

 

Samenvatting 

Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 24 april 2015 beslist dat, wat betreft de onroerende voorheffing, een sociale werkplaats niet in aanmerking komt voor de vrijstelling soortgelijke weldadigheidsinstellingen (art. 253, 1° jo. art. 12, §1 WIB (tegenwoordig art. 2.1.6.0.1, 1° VCF).

1. Feiten

De VZW X is een erkende sociale werkplaats in de zin van het Decreet van 14 juli 1998 inzake sociale werkplaatsen. Haar bedoeling is om hulpbehoevende personen tewerk te stellen. Hierdoor meent zij in aanmerking te komen voor een vrijstelling wegens aanwending van het goed voor een ‘soortgelijke weldadigheidsinstelling’.

2. Arrest Hof van Beroep te Gent dd. 04/02/2015

Het Hof van Beroep te Gent was net als de eerste rechter (vonnis 13/11/2012) van mening dat de vzw X voldoet aan de voorwaarden van artikel 257 en 12 §1 WIB ‘92 om een vrijstelling van de onroerende voorheffing te bekomen. Het hof stelde dat de bedoeling van de sociale werkplaats niet zonder meer de tewerkstelling is, maar de tewerkstelling van personen die hulpbehoevend zijn. Het hof verwijst hier o.m. naar de bepalingen van artikel 2, §1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 08.12.1998 tot uitvoering van het decreet inzake sociale werkplaatsen.

Het hof stelde dat het feit dat in de sociale werkplaats tewerkgestelden mogelijk, voor hun insertie in de sociale werkplaats, werkloosheidsuitkeringen of een sociale uitkering genoten, niet wegneemt dat zij op het vlak van tewerkstelling als hulpbehoevend beschouwd worden en dat deze hulpbehoevendheid niet alleen maar mag herleid worden tot het verwerven van een beperkt vervangingsinkomen.

Ook het aspect winstoogmerk had het hof gemotiveerd van tafel geveegd.

Vlabel heeft vervolgens een voorziening in cassatie ingesteld tegen dit arrest.

3. Arrest Hof van Cassatie dd. 24/04/2015

Met soortgelijke weldadigheidsinstellingen worden de instellingen bedoeld die op eender welke wijze fysiek of geestelijke zorg verstrekken.

Een sociale werkplaats verschaft tewerkstelling in een beschermde arbeidsomgeving aan bepaalde doelgroepen en heeft bijgevolg een activiteit die verschilt van een instelling die fysieke of geestelijke zorg verstrekt in de zin van artikel 12, §1 WIB.