Belasting

Onroerende voorheffing

Artikel

Art. 12, §1 WIB92 (thans art. 2.1.6.0.1, §1 VCF)

Voorwerp betwisting

Soortgelijke weldadigheidsinstelling - Armoede zorg

Rechtbank of Hof

Hof van Cassatie

Plaats

Brussel

Rolnummer

F.16.0013.N

Datum uitspraak

10/02/2017

Status

Definitief

 

Samenvatting

Het Hof van Cassatie heeft zich op 10 februari 2017 uitgesproken over de problematiek van artikel 12, §1 WIB92 (thans art. 2.1.6.0.1, §1 VCF), meer specifiek inzake armoedezorg.

Met soortgelijke weldadigheidsinstellingen worden de instellingen bedoeld die op eender welke wijze fysieke of geestelijke zorg verstrekken.

De omstandigheid dat het verstrekken van fysieke of geestelijke zorg niet gepaard gaat met een overnachting in de instelling of met het verschaffen van onderdak belet niet dat een instelling die deze zorg verstrekt een soortgelijke weldadigheidsinstelling is zoals bedoeld in artikel 12, § 1, WIB92.

De appelrechters stellen vast dat:

  • de verweerster met de verschillende facetten van haar werking aan effectieve "armenzorg' doet;
  • de verweerster meer doet dan louter goederen aan lage of symbolische prijzen aan armen aanbieden of wat vrijetijdsbesteding aanbieden;
  • de verweerster participeert aan een project voor bestrijding van kinderarmoede en ontmoetingskansen voor kansarmen biedt;
  • de ontmoetingsplaats die de verweerster openstelt, soms ook als inloopcentrum wordt betiteld dit is een laagdrempelige ontmoetingsplaats die sociale contacten en netwerken versterkt en die de drempel naar de dienst- en hulpverlening op de eerste lijn verlaagt.

Zij oordelen dat:

  • de contacten met de vrijwilligers van de verweerster op zich al van aard kunnen zijn de nodige mentale steun te bieden aan de behoeftigen, wat op zich al als psychische zorg moet beschouwd worden;
  • zelfs het beschikbaar stellen van kledij en voedsel tegen symbolische prijzen, zeker wanneer het gepaard gaat met een meer omvattend kader van onthaal en administratieve eerstelijnshulp, ertoe bijdraagt dat de arme zich beter voelt, al is het maar omdat dat ook helpt om de uitzichtloosheid te keren;
  • hetzelfde geldt voor de bijeenkomsten met lotgenoten tijdens de periodieke activiteiten die de verweerster organiseert.

De appelrechters die op die gronden oordelen dat de verweerster recht heeft op de vrijstelling van onroerende voorheffing, verantwoorden hun beslissing naar recht.