Tarieven basisheffing (Vlaams Gewest) vanaf aanslagjaar 2018

Omdat het Vlaams Gewest bepaalde taken heeft overgenomen van de provincies, ontvangen de provincies een kleiner deel van de onroerende voorheffing ten opzichte van de jaren voor 2018. Het deel van de gemeenten blijft ongeveer gelijk. Er is vanaf 2018 m.a.w. een verschuiving van een deel van de opbrengsten, terwijl de totale belasting – op de indexatie na – dezelfde blijft.

De basisheffing wordt berekend door het basistarief te vermenigvuldigen met het geïndexeerde kadastraal inkomen. De afronding gebeurt rekenkundig op de eurocent (twee cijfers na de komma). Het tarief varieert naargelang de aard van het onroerend goed:

aanslagjaar

desindexatiecoëfficiënt

tarief

2018

0.6765

2.69

2019

0.6629

2.63