Vermindering voor bescheiden woning

Basisvermindering van 25%

Er kan een vermindering van 25% van de onroerende voorheffing toegekend worden als:

  • de belastingplichtige op 1 januari van het aanslagjaar in een bescheiden woning zijn hoofdverblijfplaats heeft volgens het bevolkingsregister. De vermindering kan alleen voor deze woning toegekend worden;
  • het totale kadastraal inkomen van alle onroerende goederen van de belastingplichtige(n) in het Vlaams Gewest niet groter is dan 745 euro.

De vermindering wordt automatisch toegekend. Als u meent dat de vermindering ten onrechte niet werd toegekend op uw aanslagbiljet, kan u bezwaar indienen.

Overgangsregeling met betrekking tot de algemene perequatie van 1979

Er bestaat een speciale overgangsregeling voor als het totale K.I. van de belastingplichtige meer bedraagt dan 745 EUR, maar kleiner is dan 992 EUR. In dat geval kan de vermindering toch behouden blijven als aan een aantal voorwaarden voldaan is:

  • het totale K.I. van alle in het Vlaams Gewest gelegen onroerende goederen mag niet groter zijn dan 992 EUR;
  • de belastingplichtige moet zijn woning volledig blijven betrekken;
  • het overschrijden van de grens van 745 EUR mag uitsluitend het gevolg zijn van de algemene perequatie doorgevoerd in 1979 (uitwerking vanaf AJ 1980). Het K.I. mag dus niet verhoogd zijn door verbouwingen, het verwerven van een nieuwe eigendom, ... ;

    Opgelet: het recht op de vermindering voor bescheiden woning vervalt definitief als u een onroerend goed heeft bij verworven na 1979, zelfs al werd deze eigendom later opnieuw verkocht.

Verhoogde vermindering (50%)

De vermindering voor bescheiden woning kan voor een periode van 5 jaar verhoogd worden tot 50%. Aan volgende voorwaarden moet dan voldaan zijn:

  • het gaat om een bescheiden woning;
  • de belastingplichtige heeft de woning doen bouwen of nieuwgebouwd aangekocht. Een 'nieuwgebouwde' woning is een woning die nog niet eerder in gebruik is genomen.

De periode van 5 jaar start met het eerste jaar waarvoor onroerende voorheffing verschuldigd is. Dit is het jaar dat volgt op het jaar van ingebruikneming.

De verhoogde vermindering moet u eenmalig aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst. Daarna wordt ze automatisch toegekend voor de resterende periode. Maak gebruik van het formulier dat u vindt op de webpagina Formulieren onroerende voorheffing. Voeg indien mogelijk een kopie van uw aanslagbiljet bij de aanvraag.

Zie ook:

Klein beschrijf

Vermindering op het verkooprecht klein beschrijf

Aankoop bescheiden woning

Teruggave van te veel geheven registratierechten