Verminderingen als huurder

Principe

Als huurder heeft ook u recht op een aantal verminderingen, met name:

Deze verminderingen worden door de wetgever toegekend in functie van de bewoner van het onroerend goed. Het is dan ook de bedoeling dat deze verminderingen uiteindelijk ten goede komen aan de bewoner, ongeacht of hij eigenaar of huurder is.

Als de verhuurder geen sociale huisvestingsmaatschappij is

Hoe wordt de vermindering toegekend?

Aangezien de huurder zelf geen onroerende voorheffing betaalt, zal de vermindering eerst toegekend worden aan de eigenaar (verhuurder). De verhuurder moet de vermindering één keer per jaar verrekenen met de huurprijs of uitbetalen aan de huurder.

Ook als de huurder de woning inmiddels heeft verlaten, blijft hij recht hebben op de vermindering. De eigenaar moet het bedrag van de verkregen vermindering dan doorstorten aan de voormalige huurder.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

De Vlaamse Belastingdienst zal jaarlijks onderzoeken of de huurder in aanmerking komt voor een vermindering. Als een vermindering voor de huurder toegekend wordt op het aanslagbiljet van de eigenaar, ontvangt de huurder een brief zodat hij weet dat de vermindering is toegekend en hoeveel die bedraagt.

Hoe doe ik een aanvraag voor de toekomst?

Een huurder die meent voor in aanmerking te komen voor een vermindering, moet hiervoor eenmalig een meldingsformulier invullen en terugsturen naar de Vlaamse Belastingdienst. U vindt het formulier op de webpagina Formulieren onroerende voorheffing.

Zodra de gegevens van de huurder bij de Vlaamse Belastingdienst gekend zijn, zal de vermindering jaarlijks onderzocht worden, ook als de huurder zou verhuizen.

Wat voor de jaren waarvoor al een aanslagbiljet verzonden is naar de eigenaar?

Als de eigenaar al een aanslagbiljet ontvangen heeft waarop geen vermindering voor de huurder werd toegekend, kan de vermindering nog gevraagd worden via een bezwaarschrift. Ook een ambtshalve ontheffing is mogelijk tot 5 jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar.

Er moet dan een gemotiveerd bezwaarschrift ingediend worden bij de Vlaamse Belastingdienst. Belangrijke elementen om in het bezwaar te vermelden, zijn:

  • de naam, adresgegevens en indien mogelijk het rijksregisternummer/ondernemingsnummer van de eigenaar
  • de naam, adresgegevens en het rijksregisternummer van de huurder
  • het adres van de huurwoning

Zowel de huurder als de eigenaar worden op de hoogte gebracht van de beslissing van het bezwaar.

Conflicten tussen huurder en verhuurder

Voor geschillen tussen huurder en verhuurder is het Vredegerecht bevoegd.

Als de verhuurder een sociale huisvestingsmaatschappij is

De principes blijven hetzelfde als de verhuurder een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) is, maar praktisch verloopt alles via de SHM. Het is de SHM die de huurders doorgeeft aan de Vlaamse Belastingdienst en het is de SHM die de vermindering aan de huurders uitkeert. De SHM keert de vermindering doorgaans uit door ze in de maandelijkse huurprijs te verrekenen. Voor de exacte berekening van de vermindering en andere vragen over de betaling van de vermindering moet u dus de SHM contacteren, want de Vlaamse Belastingdienst heeft daarover geen informatie. Ook bij geschillen in verband met de vermindering van onroerende voorheffing moet u in eerste instantie de SHM zelf contacteren. Als u meent dat u van hen geen afdoende antwoord kreeg, kan u zich wenden tot de bevoegde ombudsdienst. De contactgegevens en meer informatie over de bevoegde ombudsdiensten vindt u op de website 'www.ombudsman.be'.