Tarief onroerende goederen (energetische renovatie of verhuring)

Inhoud

 

Context en beleidsdoelstelling

Via dit verlaagde tarief voor de schenking van gebouwen onderworpen aan een energetische renovatie of van gebouwen met conformiteitsattest die verhuurd worden, zet de Vlaamse overheid in op vergroening: deze maatregel kan een bijkomende stimulans vormen op weg naar een energievriendelijke renovatie van het woningenbestand in Vlaanderen. Met het verschil in rechten tussen het gewone tarief en het verlaagde tarief kan (een deel van) de renovatiekost gerecupereerd worden.

Om het aanbod op de private huurmarkt te versterken met kwaliteitsvolle woningen, kunnen begiftigden die een conformiteitsattest voorleggen van hetzelfde verlaagde tarief genieten, als ze bereid zijn een huurcontract met een minimumduur van negen jaar af te sluiten.

[TOP]

Voorwaarden

Vlaamse schenkbelasting

In de eerste plaats moet de Vlaamse schenkbelasting van toepassing zijn. Zie hiervoor de regels bij schenking van onroerende goederen.

Voorwerp van de schenking

U kan genieten van dit verlaagd tarief voor onroerende goederen, gelegen in het Vlaamse Gewest, als deze voldoen aan volgende voorwaarden:

a)           voor de energetische renovatie

de verkrijger van de schenking, of een van hen, moet binnen vijf jaar vanaf de datum van de akte van schenking renovatiewerken laten uitvoeren voor een totaal bedrag van minstens 10.000 euro (exclusief BTW). Je moet facturen voorleggen van de werken die door de aannemer zijn uitgevoerd. Om te kunnen genieten van het verlaagde tarief mag je de werken niet zelf uitvoeren.

de aannemer attesteert dat de facturen voor de renovatiewerken beantwoorden aan de omschrijvingen in het Energiebesluit. De werken die in aanmerking komen voor de teruggave voor energetische renovatie zijn terug te vinden in het Energiebesluit onder de artikels 6.4.1/1, 6.4.1/1/1, 6.4.1/1/2 en 6.4.1/5, §1. 

Na deze periode van vijf jaar heb je nog 6 maanden tijd om de bewijsstukken in te dienen. Lees ook de pagina m.b.t. de te vervullen formaliteiten.

b)           voor verhuurde gebouwen met conformiteitsattest

De begiftigden of één van hen moet, binnen een termijn van drie jaar een conformiteitsattest bekomen en een geregistreerde huurovereenkomst met een minimumduur van 9 jaar afsluiten.

Na deze periode van drie jaar heb je nog 6 maanden tijd om de bewijsstukken in te dienen.

De bewijsstukken moeten uiteraard betrekking hebben op het geschonken goed en allebei dateren van na de datum van de akte van schenking maar binnen een termijn van drie jaar (te rekenen vanaf de datum van de akte van schenking).

De huurovereenkomst dient niet noodzakelijk afgesloten te zijn door de begiftigde. Wanneer de schenker zich het vruchtgebruik heeft voorbehouden voldoet een huurovereenkomst afgesloten door de schenker eveneens aan de voorwaarden voor teruggave.

Als de huurovereenkomst vroegtijdig wordt stopgezet, moeten de begiftigden dit melden bij de Vlaamse Belastingdienst. De begiftigde beschikt dan over een periode van zes maanden om een nieuwe huurovereenkomst voor te leggen waardoor de vereiste periode van 9 jaar nog kan worden gehaald. Een nieuw conformiteitsattest, of het oude indien de geldigheidsduur daarvan nog niet is verstreken, dient ook opnieuw te worden voorgelegd.

Dit verlaagde tarief wordt bekomen door middel van een teruggave. Als de begiftigden geen effectieve verhuring van 9 jaar kunnen aantonen, zal het teruggegeven bedrag door de Vlaamse Belastingdienst worden teruggevorderd.

Tijdstip van de schenking

Deze tarieven voor de schenking van onroerende goederen zijn van toepassing op alle akten verleden vanaf 1 juli 2015.

[TOP]

Formaliteiten

Het verlaagde tarief voor schenkingen van gebouwen onderworpen aan een energetische renovatie of van gebouwen met conformiteitsattest die verhuurd worden, wordt bekomen door middel van een teruggave.

Bij de registratie van de akte zal het gewone tarief van de schenkbelasting voor onroerende goederen worden geheven. Indien aan de voorwaarden van het verlaagde tarief wordt voldaan, wordt het verschil tussen het eerder geheven gewone tarief en het verlaagde tarief terugbetaald.

De indiening van het verzoekschrift tot teruggave kan gedaan worden per post of per mail, naar het onderstaande adres:

[TOP]

Tarieven

TABEL I

verkrijging in rechte lijn en tussen partners

gedeelte van de schenking

 

A schijf in euro

tarief, toepasselijk op het overeenstemmende gedeelte in kolom A, in %

totaalbedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten, in euro

vanaf

tot en met

0,01

150.000

3

-

150.000,01

250.000

6

4500

250.000,01

450.000

12

10.500

450.000,01

18

34.500

TABEL II

verkrijging tussen alle andere personen

gedeelte van de schenking

 

A schijf in euro

tarief, toepasselijk op het overeenstemmende gedeelte in kolom A, in %

totaalbedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten, in euro

vanaf

tot en met

0,01

150.000

9

-

150.000,01

250.000

17

13.500

250.000,01

450.000

24

30.500

450.000,01

31

78.500

Schenking van een gebouw aan een openbare instelling

Ook voor de schenking van een gebouw aan een openbare instelling kan van dit verlaagde tarief worden genoten. Als de schenking voldoet aan de voorwaarden, zal door middel van een teruggave een verlaagd tarief worden toegepast van 3% i.p.v. 5.5%.

Zie ook:

Vermindering voor energiezuinige gebouwen

Vermindering van de onroerende voorheffing