Tariefwijziging verkooprecht vanaf 1 januari 2020

Tax shift naar verwerven van een woning

Het Vlaamse Regeerakkoord voorziet in een tax shift van het hebben van een woning, naar het verwerven van een woning. Daarom wordt vanaf 1 januari 2020 het tarief van het verkooprecht verlaagd:

De datum van de authentieke koopakte wordt aanvaard om te genieten van het verlaagde tarief in die situaties waarbij de verkoopsovereenkomsten al dateren van voor 1 januari, maar de akte pas na die datum kan verleden worden. Daar wordt een specifieke bepaling in de regelgeving voor voorzien. Het is dus niet nodig om zelf regelingen te treffen, zoals werken met een aankoop-verkoopbelofte.

Voor verkoopovereenkomsten die afgesloten worden na 1 januari 2020 zijn sowieso de nieuwe verlaagde tarieven voor de enige gezinswoning van toepassing.

Aanvullend verlaagd tarief bij energetische renovatie van de gezinswoning

Bij de aankoop van de gezinswoning kan een aanvullend verlaagd tarief toegekend worden als de woning ingrijpend energetisch gerenoveerd wordt.

Tarief

De koper van een gezinswoning betaalt vanaf 1 januari 2020 slechts 5% registratierechten op de aankoopsom als aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. De datum van de authentieke koopakte wordt aanvaard om te genieten van dit verlaagde tarief in die situaties waarbij de verkoopsovereenkomsten al dateren van voor 1 januari 2020, maar de akte pas na die datum kan verleden worden.

Voorwaarden

Aan alle volgende voorwaarden moet voldaan worden om van het aanvullend verlaagd tarief te kunnen genieten:

 • aankoop door een natuurlijk persoon: de aankoop moet gebeuren door een of meerdere natuurlijke personen samen en gelijktijdig; aankopen door rechtspersonen zijn dus uitgesloten.
 • aankoop van de enige gezinswoning die nadien ingrijpend energetisch wordt gerenoveerd:
  • de aankoop moet een woning betreffen. Het gaat dan om een onroerend goed dat hoofzakelijk dient of zal dienen voor de huisvesting van één gezin of een persoon; bouwgronden zijn dus uitgesloten van het gunstregime.
  • de koper of kopers mogen nog geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond;
  • de woning wordt ingrijpend energetisch gerenoveerd, zoals vermeld in artikel 1.1.1, §2, 50° van
   het Energiebesluit van 19 november 2010;
  • binnen een termijn van vijf jaar na het verlijden van de aankoopakte  wordt een energieprestatiecertificaat bouw bekomen, zoals vermeld in artikel 9.2.11 van het Energiebesluit van 19 november 2010, waaruit blijkt dat de renovatiewerken die uitgevoerd zijn betrekking hebben op zo'n ingrijpende energetische renovatie.
 • aankoop van de hele volle eigendom; de aankoop van een onverdeeld deel van een woning, of enkel van de blote eigendom of vruchtgebruik bijvoorbeeld volstaat dus niet.
 • het moet gaan om een zuivere aankoop; ruil of onttrekking aan een vennootschap komen dus niet in aanmerking;
 • de koper  wordt op het adres van de gekochte woning ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, binnen de vijf jaar na het verlijden van de aankoopakte.

OpmerkingVervreemding van onroerend bezit binnen het jaar

Als de koper op het moment van de aankoop nog eigenaar is van een andere woning of bouwgrond, kan hij in de volgende gevallen toch onmiddellijk het gunsttarief bekomen:

 • als hij zich er toe verbindt om het onroerend goed uiterlijk een jaar na de datum van de akte van verkrijging volledig en ten bezwarende titel te vervreemden en hij aantoont dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen die vervreemding en de verkrijging van de nieuwe woning;

 • als het onroerend goed uiterlijk een jaar na de datum van de notariële akte van verkrijging, minnelijk of gedwongen, wordt onteigend.

Zie ook:

Vermindering voor energiezuinige gebouwen

Vermindering van de onroerende voorheffing