Tariefwijziging verkooprecht vanaf 1 januari 2020

Tax shift naar verwerven van een woning

Het Vlaamse Regeerakkoord voorziet in een tax shift van het hebben van een woning, naar het verwerven van een woning. Daarom wordt vanaf 1 januari 2020 het tarief van het verkooprecht verlaagd:

De datum van de authentieke koopakte wordt aanvaard om te genieten van het verlaagde tarief in die situaties waarbij de verkoopsovereenkomsten al dateren van voor 1 januari, maar de akte pas na die datum kan verleden worden. Daar wordt een specifieke bepaling in de regelgeving voor voorzien. Het is dus niet nodig om zelf regelingen te treffen, zoals werken met een aankoop-verkoopbelofte.

Voor verkoopovereenkomsten die afgesloten worden na 1 januari 2020 zijn sowieso de nieuwe verlaagde tarieven voor de enige gezinswoning van toepassing.

Verminderd tarief voor de aankoop van de enige gezinswoning

Tarief

De koper van een in het Vlaams Gewest gelegen onroerend goed betaalt vanaf 1 januari 2020 slechts 6% registratiebelasting op de aankoopsom als het gaat om de aankoop van de enige gezinswoning, en als hij daarvoor aan een aantal voorwaarden voldoet. De datum van de authentieke koopakte wordt aanvaard om te genieten van dit verlaagde tarief in die situaties waarbij de verkoopsovereenkomsten al dateren van voor 1 januari, maar de akte pas na die datum kan verleden worden.

 

Voorwaarden

Aan alle volgende voorwaarden moet voldaan worden om van het gunsttarief voor de enige gezinswoning te kunnen genieten:

 • aankoop door een natuurlijk persoon: alleen natuurlijke personen  komen in aanmerking voor het verminderd tarief; aankopen door rechtspersonen zijn dus uitgesloten. Als natuurlijke personen  en rechtspersonen samen aankopen, kunnen alleen de natuurlijke personen voor het  verminderd tarief in aanmerking komen.
 • aankoop van de enige gezinswoning:
  • de aankoop moet een woning betreffen. Het gaat dan om een onroerend goed dat hoofzakelijk dient of zal dienen voor de huisvesting van één gezin of een persoon; bouwgronden zijn dus uitgesloten van het gunstregime.
  • de koper of kopers mogen nog geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.
 • aankoop van de hele volle eigendom; de aankoop van een onverdeeld deel van een woning, of enkel van de blote eigendom of vruchtgebruik bijvoorbeeld volstaat dus niet;
 • het moet gaan om een zuivere aankoop; ruil of onttrekking aan een vennootschap komen dus niet in aanmerking;
 • de koper  wordt op het adres van de gekochte woning ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, binnen de twee jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte.

 

OpmerkingVervreemding van onroerend bezit binnen het jaar

Als de koper op het moment van de aankoop nog eigenaar is van een andere woning of bouwgrond, kan hij in de volgende gevallen toch onmiddellijk het gunsttarief van 7% bekomen:

 • als hij zich er toe verbindt om het onroerend goed uiterlijk een jaar na de datum van de notariële akte van verkrijging volledig en ten bezwarende titel te vervreemden en hij aantoont dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen die vervreemding en de verkrijging van de nieuwe woning;

 • als het onroerend goed uiterlijk een jaar na de datum van de akte van verkrijging, minnelijk of gedwongen, wordt onteigend.

 

Gevolgen van het niet voldoen aan de voorwaarden tot behoud van het gunstregime

Als de voorwaarde tot behoud van het gunsttarief niet wordt nageleefd, zijn de kopers, behalve bij overmacht, naast de aanvullend rechten hoofdelijk gehouden tot betaling van een belastingverhoging op de aanvullende rechten. (zie: Gevolgen en belastingverhogingen bij het verlies van een gunstregime)

 

Het verlaagd tarief bij aankoop van de enige gezinswoning kan gecombineerd worden met andere gunstregimes, wat kan leiden tot een bijkomend of een verhoogd voordeel: