Op welk bedrag wordt het verkooprecht berekend?

Belastbare grondslag

Het verkooprecht wordt berekend op de overeengekomen waarde.

Deze overeengekomen waarde is de geldwaarde die de koper aan de verkoper betaalt voor de aankoop van het verkochte onroerend goed of recht.

Deze waarde bestaat uit:

  • de door de koper te betalen prijs
  • plus de waarde van de (al dan niet geldelijke) lasten die de koper, op basis van de verkoopovereenkomst, moet dragen. Een voorbeeld van een last kan zijn dat de koper bovenop de prijs, de opmetingskosten, de makelaarskosten, handlichtingskosten, enz. .. betaalt.
     

Deze overeengekomen waarde mag niet lager zijn dan de verkoopwaarde van de overgedragen onroerende goederen.

Als de verkoopwaarde van het verkochte goed hoger is dan de overeengekomen waarde, moet de verkoopwaarde in de overeenkomst vermeld worden in een zgn. pro fisco-verklaring. Als de overeenkomst geen dergelijke verklaring bevat, dan wordt ervan uitgegaan dat de koper en de verkoper van oordeel zijn dat de overeengekomen waarde overeenstemt met of hoger is dan de verkoopwaarde.

 

Belastingverhogingen

Als er in de akte een te lage schatting gemaakt wordt van de verkoopwaarde (tekortschatting) of er een te lage werkelijk overeengekomen waarde wordt opgenomen (prijsbewimpeling) is er een belastingverhoging verschuldigd.

Zie ook: