Aanvullend verlaagd tarief bij beschermde monumenten als gezinswoning

Tarief

De koper van een in het Vlaams Gewest gelegen onroerend goed moet slechts 1% registratierechten op de aankoopsom betalen als het gaat om de aankoop van de enige gezinswoning die een beschermd monument is, en als hij bijkomend aan een aantal voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

Aan alle volgende voorwaarden moet voldaan worden om van het gunsttarief te kunnen genieten:

 • aankoop door een natuurlijk persoon: de aankoop moet gebeuren door een of meerdere natuurlijke personen samen en gelijktijdig; aankopen door rechtspersonen zijn dus uitgesloten.
 • aankoop van de enige gezinswoning:
  • de aankoop moet een woning betreffen. Het gaat dan om een onroerend goed dat hoofzakelijk dient of zal dienen voor de huisvesting van één gezin of een persoon; bouwgronden zijn dus uitgesloten van het gunstregime.
  • de koper of kopers mogen nog geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.
 • de woning is een beschermd monument en het door dit gunstregime verkregen voordeel wordt geïnvesteerd in beheersmaatregelen, werkzaamheden of diensten die noodzakelijk zijn voor het behoud of de herwaardering van erfgoedkenmerken en -elementen van het geschonken en beschermde goed;
 • aankoop van de hele volle eigendom; de aankoop van een onverdeeld deel van een woning, of enkel van de blote eigendom of vruchtgebruik bijvoorbeeld volstaat dus niet;
 • het moet gaan om een zuivere aankoop; ruil of onttrekking aan een vennootschap komen dus niet in aanmerking;
 • de koper  wordt op het adres van de gekochte woning ingeschreven in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, binnen de twee jaar na het verlijden van de aankoopakte.

OpmerkingVervreemding van onroerend bezit binnen het jaar

Als de koper op het moment van de aankoop nog eigenaar is van een andere woning of bouwgrond, kan hij in de volgende gevallen toch onmiddellijk het gunsttarief van 1% bekomen:

 • als hij zich er toe verbindt om het onroerend goed uiterlijk een jaar na de datum van de akte van verkrijging volledig en ten bezwarende titel te vervreemden en hij aantoont dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen die vervreemding en de verkrijging van de nieuwe woning;

 • als het onroerend goed uiterlijk een jaar na de datum van de notariële akte van verkrijging, minnelijk of gedwongen, wordt onteigend.

Zie ook:

Vermindering voor beschermde monumenten

Vermindering van de schenkbelasting

Vermindering voor de aankoop van beschermde monumenten

Vermindering van het verkooprecht

Vrijstelling voor monumenten

Vrijstelling van de onroerende voorheffing.