Ambtshalve ontheffing
Principe

Wanneer de termijn om een bezwaar in te dienen verstreken is, kan u de aanslag in principe niet meer betwisten. Als u echter overtuigd bent van het feit dat het gaat om een vergissing, en dat de aanslag door omstandigheden niet kon betwist worden binnen de bezwaartermijn, dan is er een procedure voorzien om alsnog correcties uit te voeren.

Let wel: het moet gaan om duidelijke vergissingen. Juridische interpretaties met betrekking tot de regelgeving worden automatisch geweigerd in deze fase.

Wanneer kan de administratie overgaan tot ambtshalve ontheffing ?
  • Het moet gaan om materiële vergissingen of een dubbele belasting

  • Er worden nieuwe stukken aangebracht die deze vergissing aantonen

  • Er wordt verantwoord waarom niet tijdig een bezwaar werd ingediend

  • De feiten worden gemeld binnen de 5 jaar vanaf 1 januari van het jaar waarin de belasting werd gevestigd

  • Er werd nooit een bezwaar ingediend

Deze voorwaarden moeten cumulatief vervuld zijn.

De procedure tot ambtshalve ontheffing is geen vangnet om personen die laattijdig zijn met het indienen van een bezwaar alsnog de mogelijkheid te geven om bezwaar in te dienen.

De voorwaarde dat het moet gaan om nieuwe stukken wordt strikt geïnterpreteerd. Zaken die al bestonden of gekend waren tijdens de periode dat er bezwaar kon worden ingediend, worden niet aanvaard als "nieuwe stukken" wanneer ze te laat overgemaakt worden.