Begrippenlijst

A
B
C
D
E
F
H
I
K
L
M
N
O
P
R
S
U
V
W
Z
aanslagjaar

Het aanslagjaar is het jaar waarvoor de belasting verschuldigd is.

Inzake verkrottingsheffing verwijst het naar het jaar waarin het pand reeds gedurende 12 opeenvolgende maanden voorkomt op de inventaris of een verjaringsdatum hiervan.

Inzake leegstandsheffing bedrijfsruimten is het het kalenderjaar dat volgt op elke derde opeenvolgende registratie in de inventaris.

abattement

Een abattement is een voetvrijstelling. Daarmee wordt bedoeld dat een gedeelte van de belastbare grondslag wordt vrijgesteld, maar toegepast op de laagste belastingschijf.

assistentiewoningen

Een assistentiewoning wordt aanzien als een soortgelijke weldadigheidsinstelling als het gaat om een voorziening die bestaat uit een of meerdere gebouwen die een functioneel geheel vormen en die huisvesting geven aan personen van 65 jaar of ouder. De bewoners moeten er zelfstandig verblijven in individuele aangepaste wooneenheden, waarin zij een beroep kunnen doen op aangeboden ouderenzorg. De assistentiewoning moet bovendien erkend zijn en onder het toepassingsgebied van het woonzorgdecreet vallen.

auto's voor dubbel gebruik

Stationwagen of break genoemd

B-nummerplaat

Dat is een nummerplaat voor Belgische Strijdkrachten in Duitsland.

bedrijfsgebouw

Elk gebouw of gedeelte van een gebouw waarin een economische activiteit heeft plaatsgevonden of plaatsvindt.

bedrijfsruimte

Dat is de verzameling van alle percelen waarop zich minstens één bedrijfsgebouw bevindt, als één geheel te beschouwen en die toebehoren aan dezelfde eigenaar. Deze verzameling heeft een minimale oppervlakte van 5 aren. Uitgesloten is het perceel waarop zich een bedrijfsgebouw bevindt waarin de woning van de eigenaar een niet afsplitsbaar onderdeel uitmaakt en dat nog effectief benut wordt als verblijfplaats.

belastbare grondslag

De grondslag van een belasting is het element waarop de belasting wordt berekend.

belastingkrediet

De term “belastingkrediet” wordt gebruikt om aan te tonen dat een bepaald fiscaal voordeel geen effect heeft op de opcentiemen geheven ten behoeve van een andere overheid (provincie en gemeente).

belastingplichtige

De belastingplichtige is de persoon die door de wet aangeduid wordt als diegene die een belasting moet betalen. Het is de persoon aan wie in de meeste gevallen het aanslagbiljet verstuurd wordt, en bij wie de belasting desnoods ingevorderd zal worden als niet vrijwillig wordt betaald. De aanduiding van de belastingplichtige verschilt per belasting. Het kan ook om meerdere personen gaan.

belastingschuldige

De belastingschuldige is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met toepassing van de Vlaamse Codex Fiscaliteit of het gemeenrecht gehouden is tot de betaling van een belasting. Dit kan de belastingplichtige zelf zijn maar ook iemand anders, b.v. de erfgenaam van een overleden belastingplichtige is belastingschuldig.

bescheiden woning

Een bescheiden woning is een woning waarvan het kadastraal inkomen 745 euro of minder bedraagt. Voor dit soort woningen bestaan in de Vlaamse gewestbelastingen een aantal gunstregimes.

beschermd volume

Het beschermd volume van een gebouw is het volume van alle kamers en ruimten van het gebouw dat men thermisch wil beschermen tegen warmteverliezen naar de buitenomgeving, naar de grond of naar aangrenzende onverwarmde ruimten. Het beschermd volume omvat minstens alle ruimten die continu, af en toe of indirect (door de omringende ruimten) verwarmd worden.

betaalbaarstelling

Dit document zal u ontvangen als de planbatenheffing moet betaald worden, nadat er zich een startfeit heeft voorgedaan. In beginsel gaat het om een soort kopie van het oorspronkelijke aanslagbiljet. U moet betalen tegen de uiterste betaaldatum die op de betaalbaarstelling wordt vermeld.

bezitter

De bezitter is de persoon die houder is van een onroerend goed, te goeder of te kwader trouw, en de opbrengst ervan geniet. Wie een zakelijk recht van bewoning uitoefent, is bezitter.

bezoldigd vervoer

Elke betaalde vorm van transport over de weg van personen of goederen.

blote eigenaar

Een blote eigenaar is diegene aan wie het goed toebehoort, maar waarbij het genot van het goed gaat naar een vruchtgebruiker. Als synoniem wordt ook vaak de term "naakte eigenaar" gebruikt. De blote eigenaar bezit bijvoorbeeld de ouderlijke woning, waarop een van de ouders een vruchtgebruik heeft.

casco verbouwing

Bij casco verbouwing (ontmanteling) wordt de dragende structuur van het gebouw behouden, maar worden de installaties om een specifiek binnenklimaat te verkrijgen en minstens 75% van de gevels vervangen.

chassisnummer

Een chassisnummer of voertuigidentificatienummer is een uniek identificatienummer dat alle toegelaten wegvoertuigen moeten hebben. U kan het terugvinden op het inschrijvingsbewijs of op uw voertuig.

desindexatiecoëfficiënt

Om de economie te steunen wordt materieel en outillage bij de berekening van de onroerende voorheffing negatief geïndexeerd. De desindexatiecoëfficiënt wordt berekend door het gemiddelde van de indexcijfers van het jaar 1996 te delen door het gemiddelde van de indexcijfers van het jaar dat het jaar van de inkomsten voorafgaat. Op die manier wordt de onroerende voorheffing voor materieel en outillage feitelijk bevroren op het inflatieniveau van 1997.

De desindexatiecoëfficiënt voor de meest recente jaren:

  • aanslagjaar 2011: 1,91
  • aanslagjaar 2012: 1,85
  • aanslagjaar 2013: 1,80
  • aanslagjaar 2014: 1,78
  • aanslagjaar 2015: 1,77
  • aanslagjaar 2016: 1,76
  • aanslagjaar 2017: 1,73
Directie Inschrijvingen voertuigen

Elk motorvoertuig moet om te kunnen rijden op de openbare weg vooraf ingeschreven zijn in het voertuigenregister dat beheerd wordt door de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV). Bij de inschrijving in dit register ontvangt de houder een inschrijvingsbewijs en een unieke achterste nummerplaat met nummerplaatstempel.

DIV

Directie Inschrijvingen voertuigen. Elk motorvoertuig moet om te kunnen rijden op de openbare weg vooraf ingeschreven zijn in het voertuigenregister dat beheerd wordt door de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV). Bij de inschrijving in dit register ontvangt de houder een inschrijvingsbewijs en een unieke achterste nummerplaat met nummerplaatstempel.

E-peil

Het E-peil is een maat voor het energieverbruik van een gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning is.

EPC

Een energieprestatiecertificaat dat uitgereikt is door het Vlaams Energie-Agentschap (VEA). Model:

Model EPC
erfpachter

Een erfpachter heeft een zakelijk recht op een onroerend goed (grond of gebouw) voor een lange termijn: van 27 tot 99 jaar. Hij betaalt daarvoor aan de eigenaar een vergoeding (erfpachtvergoeding).

Een erfpachter heeft o.a. het recht om het goed te bebouwen en te beplanten. Deze bebouwingen en beplantingen mag hij op het einde van het contract wegnemen. Doet hij dit niet, dan worden ze eigendom van de eigenaar, zonder dat deze daarvoor een vergoeding moet betalen. Een erfpachter is wettelijk verplicht om alle belastingen in verband met het onroerend goed te betalen.

euronorm

De euronorm van een voertuig bepaalt hoeveel hij mag uitstoten. De euronorm staat vermeld op het inschrijvingsbewijs van uw voertuig.

europese economische ruimte (EER)

Alle landen van de Europese Unie aangevuld met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

familiale onderneming

Een familiale onderneming is een nijverheids-, handels-, ambachts-, of landbouwbedrijf of een vrij beroep, dat door de erflater of zijn echtgenoot of samenwonende, al dan niet samen met anderen, persoonlijk wordt geëxploiteerd en uitgeoefend;

Vb. Een bakkerij die door de erflater als natuurlijk persoon wordt uitgebaat.

familiale vennootschap

Een familiale vennootschap is een vennootschap die de uitoefening van een nijverheids-, han­dels-, ambachts- of landbouwactiviteit, of van een vrij beroep tot doel heeft en waarvan de erflater samen met zijn familie eigenaar is (zie ‘participatievoorwaarde’).

Vb. Een bakkerij die door de erflater wordt uitgebaat, maar waarvoor een vennootschap (zoals een bvba, nv, …) werd opgericht waarbinnen de activiteit gebeurt.

fiscale woonplaats

De fiscale woonplaats is de gemeente waar u uw belastingen aangeeft.

handgift

Een handgift is een van de manieren waarop een schenking kan gebeuren. Bij een handgift gaat het letterlijk om een overhandiging ("van hand tot hand") van het goed dat geschonken wordt. De handgift is daarom dus enkel mogelijk voor lichamelijke ("materiële") roerende goederen.

heffingsjaar

Het heffingsjaar of het aanslagjaar is het jaar waarvoor de belasting verschuldigd is. 

inactiviteit

Het voertuig wordt voor minstens 30 of 60 dagen per jaar niet gebruikt.

inkohiering

De inkohiering is de inschrijving van de identiteit van de belastingplichtige(n) en van het verschuldigde bedrag op een lijst (kohier) die uitvoerbaar wordt verklaard door de verantwoordelijke ambtenaar. Pas nadat het kohier uitvoerbaar is verklaard, kan begonnen worden met de inning en invordering van de belasting.

Inschrijvingsdatum

Dit is de datum waarop het voertuig is ingeschreven of de datum waarop u van plan bent om het voertuig in te schrijven bij de DIV (Directie Inschrijving Voertuigen).

inventarisbeheerder

De inventarislijst wordt beheerd door de decentrale diensten van Wonen-Vlaanderen. Per provincie is er een vestiging. De gegevens van elke vestiging vindt u bij de contactgegevens onderaan de volgende webpagina, onder de vermelding "team ondersteuning woningkwaliteit":

https://www.wonenvlaanderen.be/huren/wat-als-de-huurwoning-niet-orde

Paginatypes