Bezwaar indienen
Hoe bezwaar indienen?

Als u niet akkoord gaat met een aanslag, kan u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dat kan:

Vlaamse Belastingdienst
Vaartstraat 16
9300 Aalst

  • per fax op het nummer (053) 72 23 75

Termijn

Als u een bezwaarschrift wil indienen, moet u dat doen binnen de drie maanden na de derde werkdag die volgt op de verzenddatum die vermeld is op het aanslagbiljet.

Voorbeeld: tegen een belasting waarvoor het aanslagbiljet verzonden is op maandag 5 januari 2015, kan u bezwaar indienen tot woensdag 8 april 2015.

Het is erg belangrijk dat u tijdig reageert, want laattijdige bezwaarschriften zijn niet ontvankelijk en kunnen dus niet behandeld worden.

Wat met de betaaltermijn?

Een lopend bezwaarschrift schort de betaaltermijn niet op: de uiterste betaaldatum blijft hetzelfde. Wij raden u aan om de belasting in zijn geheel te betalen om te vermijden dat u interesten moet betalen. De nalatigheidinteresten zouden anders blijven doorlopen, zelfs voor de periode van de behandeling van het bezwaar.

Is het niet mogelijk om de belasting in zijn geheel te betalen? Betaal dan alvast het niet betwiste deel.

Na de behandeling van het bezwaar
  • Als na de behandeling blijkt dat (een deel van) de belasting niet verschuldigd is, krijgt u de te veel betaalde belasting terug, inclusief eventuele interesten.
  • Als na de behandeling blijkt dat de belasting wel volledig verschuldigd is, is alles al correct betaald zonder dat u interesten heeft moeten betalen.

 

 

Inhoud

In uw bezwaarschrift neemt u de belangrijkste kenmerken van het aanslagbiljet over (b.v. kohierartikel) en geeft u uw persoonsgegevens mee (naam en rijksregisternummer, adres, telefoonnummer, ...).

U legt uit waarom u bezwaar indient en waarom u het niet eens bent met de belasting. Voor de redenen die u inroept, voegt u, waar mogelijk, de nodige bewijsstukken toe. Uiteraard moet u het bezwaarschrift ondertekenen.

Ondertekening

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn door de belastingschuldige of zijn gevolmachtigde. In het laatste geval moet een volmacht bij het bezwaar gevoegd worden. Enkel als de gevolmachtigde een notaris of advocaat is, moet er geen volmacht bijgevoegd worden.

Als er meerdere belastingschuldigen zijn, volstaat het dat het bezwaar ondertekend is door één van hen.