Bezwaar indienen
Hoe bezwaar indienen?

Als u niet akkoord gaat met een aanslag, kan u een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dat kan:

  • schriftelijk, door het verzenden van een brief naar volgend adres:

Vlaamse Belastingdienst

Vaartstraat 16

9300 Aalst

  • per fax op het nummer (053) 72 23 75

Termijn

Een bezwaarschrift moet ingediend worden binnen een termijn van drie maanden na de derde werkdag die volgt op de verzenddatum die vermeld is op het aanslagbiljet.

Voorbeeld: tegen een belasting waarvoor het aanslagbiljet verzonden is op maandag 5 januari 2015, kan u bezwaar indienen tot woensdag 8 april 2015.

Laattijdige bezwaarschriften zijn niet ontvankelijk en kunnen dus niet behandeld worden. Daarom is het erg belangrijk dat u tijdig reageert.

Wat met de betaaltermijn?

Een lopend bezwaarschrift schort de betaaltermijn niet op. Als na behandeling van het bezwaar de belasting geheel of gedeeltelijk verschuldigd blijft, blijft ook de nalatigheidinterest verschuldigd, zelfs voor de periode van de behandeling van het bezwaar.

Inhoud

In uw bezwaarschrift neemt u de belangrijkste kenmerken van het aanslagbiljet over (b.v. kohierartikel) en geeft u uw persoonsgegevens mee (naam en rijksregisternummer, adres, telefoonnummer, ...).

U legt uit waarom u bezwaar indient en waarom u het niet eens bent met de belasting. Voor de redenen die u inroept, voegt u waar mogelijk de nodige bewijsstukken toe. Uiteraard moet u het bezwaarschrift ondertekenen.

Ondertekening

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn door de belastingschuldige of zijn gevolmachtigde. In het laatste geval moet een volmacht bij het bezwaar gevoegd worden. Enkel als de gevolmachtigde een notaris of advocaat is, moet er geen volmacht bijgevoegd worden.

Als er meerdere belastingschuldigen zijn, volstaat het dat het bezwaar ondertekend is door één van hen.