Partner

partner (in de context van erf- of schenkbelasting):

a) echtgenoot: de persoon die op dag van het openvallen van de nalatenschap met de erflater of op de dag van de schenking met de schenker gehuwd is;

b) wettelijk samenwonende: de persoon die op de dag van het openvallen van de nalatenschap met de erflater of op de dag van de schenking met de schenker wettelijk samenwoont;

c) feitelijk samenwonende: de personen die op de dag van het openvallen van de nalatenschap of op de dag van de schenking ten minste één jaar ononderbroken met de erflater of de schenker samenwonen en met de erflater of de schenker een gemeenschappelijke huishouding voeren.

Op deze termijn van één jaar zijn enkele uitzonderingen. Om in aanmerking te komen voor onderstaande gunstregimes moet men niet één jaar maar minstens 3 jaar ononderbroken samenwonen:

Een inschrijving in het bevolkingsregister houdt een weerlegbaar vermoeden in van ononderbroken samenwoning en van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding;

Voor het verlaagd tarief in het verdeelrecht komen feitelijk samenwonenden niet in aanmerking, ook niet voor het abattement bij verdelingen die volgen uit de echtscheiding of beëindiging van de wettelijke samenwoning.