Publicaties

Beleidsnota en -brieven

Aan het begin van elke regeerperiode, stelt de functioneel bevoegde minister een beleidsnota op.  Deze nota bevat de beleidsintenties en de strategische doelstellingen voor de komende legislatuur.

Daarna volgt jaarlijks een beleidsbrief.  Daarin wordt enerzijds een stand van zaken gegeven van de werkzaamheden van het afgelopen jaar, en anderzijds aangegeven welke strategische doelstellingen uit de beleidsnota in het komende jaar zullen gerealiseerd worden.

U vindt hier de beleidsnota voor de komende legislatuur en de beleidsbrieven van de afgelopen jaren.

Brochures

Fiscale regelgeving is een belangrijk onderdeel van ons werk. De informatie is vooral beschikbaar via de inhoud op deze website. Voor een beperkt aantal thema's is nog een informatiebrochure beschikbaar.

Jaarverslag / Cijferrapportering

Tot 2007 werd jaarlijks een jaarverslag opgemaakt wat betreft de dienst onroerende voorheffing.  Voor het werkjaar 2008 werd dit uitgebreid tot een jaarrapportering voor het hele Agentschap Vlaamse Belastingdienst. U vindt ze in volgende lijst:

Vanaf 2008 wordt ook een jaarverslag opgesteld voor het Departement Financiën en Begroting.  U vindt deze terug op onze website.

Regelgeving

In de Vlaamse Codex vindt u de volledige geconsolideerde Vlaamse regelgeving vanaf 1 januari 1959 tot vandaag.

De Vlaamse Codex vormt geen officiële bekendmaking in de zin van de Grondwet. Alleen de publicatie in het Belgisch Staatsblad heeft een officieel karakter.

Voor een actuele gecoördineerde versie van de Vlaamse Codex Fiscaliteit die sinds 1 januari 2014 van kracht is, kan u steeds terecht op http://codex.vlaanderen.be

Lijst van erkende schatters-experten voor waardering van onroerende goederen bij aangifte nalatenschap
Omzendbrieven

Omzendbrieven leegstandsheffingen:

Omzendbrieven onroerende voorheffing:

Omzendbrieven registratie - en erfbelasting:

Omzendbrieven verkeersbelasting

Omzendbrieven kilometerheffing

pdf bestandOmzendbrief 2016_01 niet-belastbaarheid KMH.pdf (365 kB) (tot 31/12/2017)

pdf bestandOmzendbrief 2017_01 niet-belastbaarheid KMH.pdf (386 kB) (vanaf 01/01/2018)