Informatie voor erkende schatters-experten

principe en voorwaarden bindende schatting

Een erfgenaam kan in het kader van de aangifte van nalatenschap een beroep doen op een erkende schatter-expert om de waarde van vererfde onroerende goederen te laten schatten. De Vlaamse Belastingdienst aanvaardt deze schatting als bindend als aan drie voorwaarden tegelijk is voldaan:

  1. het schattingsverslag is opgesteld door een door de Vlaamse Belastingdienst erkend schatter-expert; de lijst vindt u op onze publicatiepagina;
  2. het schattingsverslag is deugdelijk gemotiveerd en voldoet aan een aantal vorm- en kwaliteitsvereisten; deze vorm- en kwaliteitsvoorwaarden zijn wettelijk vastgelegd;
  3. het schattingsverslag is toegevoegd aan de aangifte van nalatenschap op het moment dat die ingediend wordt. Als een erfgenaam beroep doet op een schatter-expert verlengt de aangiftetermijn niet! Maak dus onderling duidelijke afspraken wanneer de schatting aan de erfgenaam bezorgd moet worden.

De Vlaamse Belastingdienst voert controles uit op de geschatte waarde en op de schattingsverslagen.
 

kwaliteitseisen schattingsverslagen

Een deskundig schattingsverslag moet uit een aantal wettelijk voorziene elementen bestaan. Alle noodzakelijke elementen zijn opgesomd in het document pdf bestandKwaliteitseisen Schattingsverslagen.pdf (93 kB) / doc bestandKwaliteitseisen Schattingsverslagen.doc (84 kB).
 

procedure voor erkenning

  1. u dient een aanvraag in voor opname op de lijst van erkende schatters-experten door het pdf bestandformulier erkenning schatter-expert.pdf (132 kB)/docx bestandformulier erkenning schatter-expert.docx (52 kB) in te vullen, te ondertekenen en digitaal te bezorgen aan de Vlaamse Belastingdienst via schattingen@fb.vlaanderen.be. U stuurt de nodige bewijsstukken mee die aantonen dat u (1) beroepsmatig schattingen uitvoert en (2) daarvoor gekwalificeerd bent door opleiding en regelmatige bijscholing.
  2. De Vlaamse Belastingdienst beoordeelt de aanvraag binnen de 30 werkdagen:
  • u wordt aanvaard als schatter-expert: u ontvangt een uniek identificatienummer en wordt toegevoegd aan de lijst van erkende schatters-experten
  • u wordt niet aanvaard als schatter-expert: u ontvangt een weigeringsbeslissing waarin de redenen waarom u niet wordt aanvaard, worden toegelicht. U kan binnen de maand na weigering beroep indienen bij:

Vlaamse Belastingdienst - Beroepscommissie Dienst schattingen
Koning Albert II-laan 35, bus 62
1030 Brussel