Schenking van roerende goederen

Welke akten moeten geregistreerd worden?

Roerende goederen kunnen geschonken worden bij notariële akte, via een handgift (bv. de overhandiging van een geldsom), een bankgift (een overschrijving van geld).

Bij een schenking van roerende goederen via een handgift of een bankgift is de registratie niet verplicht. Als u het bewijs van de schenking niet laat registreren, betaalt u geen schenkbelasting. Bij een handgift op zich wordt geen schenkbelasting geheven.

Het is pas wanneer een notariële akte of een onderhands geschrift tot bewijs van de gedane schenking ter registratie wordt aangeboden dat de schenkbelasting verschuldigd is. Notariële akten moeten steeds geregistreerd worden. 

 

Wel heeft een niet geregistreerde handgift enkele belangrijke nadelen:

  • geen van beide partijen (niet de schenker, en evenmin de begiftigde) hebben een bewijs van de schenking. De registratie van de handgift kan nuttig zijn als het eigendomsrecht van de begiftigde zou worden betwist.
  • als de schenker binnen de drie jaar (in sommige gevallen binnen de zeven jaar) na de schenking overlijdt, dan worden de geschonken goederen geacht nog in het patrimonium van de overleden schenker aanwezig te zijn. De geschonken goederen moeten dus worden aangegeven in de aangifte van nalatenschap van de schenker. De tarieven van de erfbelasting zijn hoger dan de schenkbelasting.
  • de begiftigde heeft minder rechtszekerheid. Stel dat u bv. via handgift een belangrijke geldsom van uw ouders krijgt en hiermee de aankoop doet van een onroerend goed. De controleur van de personenbelasting zou u de vraag kunnen stellen hoe u die aankoop heeft kunnen financieren. Als u dan geen bewijs kan voorleggen, dan kan de controleur de belastbare inkomsten ramen op basis van zogenaamde 'tekenen en indiciën’.

Schenking via een notariële akte

Vermeldingen in de notariële akte

Om de ontvanger toe te laten de juiste heffingsregels toe te passen, moet de notaris in geval van een schenking in de akte een verklaring van de schenker opnemen die vermelding inhoudt van het adres, de datum en duur van de vestiging van de verschillende fiscale woonplaatsen die de schenker gehad heeft in de periode van vijf jaar voor de schenking. De heffingsregels verschillen namelijk per gewest. Bij weigering om deze verklaring te doen of bij een onjuiste of onvolledige verklaring is de schenker een boete verschuldigd ten belope van tweemaal de aanvullende rechten. De notaris die de schenker niet gevraagd heeft een verklaring te doen, is een boete van € 25 verschuldigd.

Termijn voor de registratie van een notariële akte

De registratie van een notariële schenkingsakte gebeurt uiterlijk vijftien dagen na de authentieke akte van schenking.

Aanslagbiljet

De (notariële) schenkingsakte doet een belastingschuld ontstaan. Dit schenkingsrecht betaalt u aan de notaris. Na ontvangst van een aanslagbiljet van de Vlaamse Belastingdienst, zal de notaris de verschuldigde schenkbelasting vereffenen met de gelden, die hem door de partijen werden voorgeschoten.

Schenking via een onderhandse akte

Als u vrijwillig een onderhandse akte ter registratie aanbiedt waaruit een handgift blijkt en waarin zowel schenker als begiftigde tussenkomen of waarin de begiftigde de handgift erkent, gebeurt de registratie op het bevoegde kantoor Rechtszekerheid, en zal u zelf een aanslagbiljet ontvangen van de Vlaamse Belastingdienst.