Wederverkoop binnen de twee jaar - Aankoop door beroepspersoon - Vereiste van een authentieke akte

Standpunt nr. 15066 dd. 25.07.2018

Artt. 2.9.5.0.1. en 3.12.3.0.6. VCF


 

Los van de vraag of de neerlegging onder de minuut van de notaris als een authentieke akte kan beschouwd worden, dient te worden gewezen op artikel 3.12.3.0.6 VCF dat voorziet dat een onderhandse akte pas onder de minuten van een notaris mag worden neergelegd als de op de onderhandse akte verschuldigde registratiebelasting is betaald.

Ten gevolge van de nieuwe fiscale procedure van de VCF (geen betaling meer voorafgaand aan de aanbieding ter registratie) betekent dit dat er via neerlegging onder de minuten niet meer of moelijker kan worden voldaan aan de vereiste van een authentieke akte, die o.m. wordt gesteld door artikel 2.9.4.2.4, §1 VCF (aankoop door beroepspersoon bij authentieke akte) en artikel 3.6.0.0.6, §2, 2de lid VCF (wederverkoop binnen de twee jaar vastgesteld bij authentieke akte).

Daarom werd beslist om de tekst van artikel 3.12.3.0.6 VCF, bij wijze van tolerantie, zo te interpreteren dat de registratiebelasting wordt geacht betaald te zijn van zodra de onderhandse akte ter registratie is aangeboden, hetzij vóór de akte van neerlegging, hetzij samen met de akte van neerlegging.

Er bestaan drie vormen van “neerlegging onder de minuten” van een onderhandse akte, waarvan enkel de tweede en derde vorm authenticiteit verlenen aan een onderhandse akte:

  1. Louter informatieve aanhechting van een onderhandse akte;
  2. Aanhechting van een onderhandse akte, met erkenning door de partijen van hun geschrift en hun handtekening;
  3. Aanhechting van een onderhandse akte met het oog op de verlening van authenticiteit en uitvoerbare kracht eraan via erkenning van geschrift en handtekening én re-iteratie van de inhoud.

Wat betreft het tarief beroepskoper en de teruggaveregeling worden enkel de tweede en derde vorm aanvaard.

---------

  • oorspronkelijk standpunt dd. 05.05.2015, publicatie op 26.05.2015
  • vervangen op 28.09.2015, publicatie op 12.10.2015
  • gewijzigd op 09.11.2015, publicatie op 02.12.2015
  • tekstuele aanpassing op 25.07.2018, publicatie op 06.09.2018