Schenking van onroerende goederen met last – Impact vrijstelling schenkbelasting m.b.t. de hoofdschenking op de last

Standpunt nr. 20006 dd. 17.02.2020

Art. 2.8.3.0.1. VCF


 

  • Een hoofdschenking omvat meerdere onroerende goederen
  • De schenking van deze onroerende goederen kan deels of volledig vrijgesteld zijn van schenkbelasting

bv. in toepassing van art 2.8.6.0.3 VCF: schenking van familiale bedrijfsactiva, waarbij naast onroerende goederen aangewend voor het familiaal bedrijf, ook onroerende goederen worden geschonken die hoofdzakelijk tot bewoning worden aangewend of zijn bestemd. De vrijstelling is niet van toepassing op schenking van deze laatste onroerende goederen (die hoofdzakelijk tot bewoning worden aangewend of zijn bestemd).

  • Aan deze schenking is ‘een secundaire schenking’  gekoppeld (bestaande uit een som, een rente of een pensioen)

 

De last of ‘secundaire schenking’ zoals bedoeld in art. 2.8.3.0.1, §3 VCF die gekoppeld is aan een rechtstreekse schenking van onroerende goederen, wordt voor de geheelheid onderworpen aan de tarieven van onroerende schenkingen zoals vermeld in art. 2.8.4.1.1, §1 VCF, ongeacht of de hoofdschenking van de onroerende goederen al dan niet (geheel of deels) is vrijgesteld van schenkbelasting.

In het laatste lid van artikel 2.8.3.0.1, §3 VCF wordt immers geen onderscheid gemaakt tussen diverse soorten onroerende goederen en wordt er evenmin verwezen naar de vrijstellingsbepalingen.

 

-----------

  • publicatie op 19.03.2020