Gesplitste aankoop – tegenbewijs

Standpunt nr. 20067 dd. 28.09.2020

Art. 2.7.1.0.7. VCF


 

De Raad van State heeft bij arrest van 12 juni 2018 beslist dat er geen bedekte bevoordeling voorligt indien wordt aangetoond dat er een openlijke schenking heeft plaatsgevonden vóór de gesplitste aankoop, ongeacht de registratie van die schenking in België. Een verkrijging door voorafgaande schenking houdt in dat de bevoordeling niet tot stand komt door de gesplitste aankoop zelf, wat een essentiële voorwaarde is voor de toepasselijkheid van artikel 2.7.1.0.7 VCF (R.v.St. 12 juni 2018, nr. 241.761, www.raadvst-consetat.be; arrest dat standpunt 15004 van Vlabel heeft vernietigd).

Zodra de verkrijger van de blote eigendom kan aantonen dat hij ingevolge de schenking definitief eigenaar was van de geldmiddelen en dat hij effectief daarmee zijn deel in de prijs van de verrichting voorzien in artikel 2.7.1.0.7 VCF heeft betaald, is het van geen belang hoelang tevoren deze geldmiddelen hem geschonken werden door de verkrijger van het vruchtgebruik: in deze veronderstelling, wordt artikel 2.7.1.0.7 niet toegepast.

De datum van de schenking kan bewezen worden door alle middelen van recht, met uitzondering van de eed of van eenvoudige beweringen van de partijen zelf of van hen uitgaande bescheiden.

Het is evenmin vereist dat de schenking gebeurde bij authentieke akte: het volstaat te bewijzen, buiten de akte van verkrijging om, dat de geldmiddelen in voorkomend geval werden geschonken (bij authentieke akte, bij manuele overdracht of bij indirecte schenking) vóór de betaling door de blote eigenaar van zijn deel in de prijs.

Indien de betaling van een bedrag (voorschot, waarborg of andere) wordt voorzien in de ondertekende onderhandse verkoopakte voorafgaand aan de authentieke akte, heeft dit niet tot gevolg dat de datum van die onderhandse akte het bepalend ogenblik zou worden waar de schenking aan moet voorafgaan. 

Het tegenbewijs kan ook geleverd worden als de verkrijger van het vruchtgebruik de prijs voor de blote eigendom betaalt voor rekening van de verkrijger van de blote eigendom  indien de verkrijger van het vruchtgebruik die prijs net ervoor bij authentieke akte heeft geschonken maar er nog geen “levering” is geweest en dus nog geen storting op de rekening van de verkrijgers van de blote eigendom. In dat geval kan er immers aangetoond worden dat de aankoop zelf geen bedekte bevoordeling inhoudt maar het gevolg is van een openlijke bevoordeling.

In het geval van een openbare verkoop moet de schenking niet gebeurd zijn vóór het verlijden van de aankoopakte (= het pv van toewijzing) maar volstaat het dat de schenking gebeurd is uiterlijk vóór het betalen van de prijs (= de akte kwijting).

Dit standpunt is van toepassing voor gesplitste aankopen vanaf de datum van publicatie van dit standpunt en bevestigt de werkwijze van VLABEL zoals deze reeds werd toegepast sinds de vernietiging van standpunt 15004.

 

------------

  • publicatie op 14.10.2020