Welke akten moeten ter registratie worden aangeboden?

Onderstaande akten of geschriften moeten in het bevoegd kantoor Rechtszekerheid ter registratie worden aangeboden:

1. Notariële akten

Notariële akten moeten door de instrumenterende notaris ter registratie worden aangeboden in het kantoor van zijn standplaats, en dit binnen de 15 dagen vanaf de datum van de akte. De verplichting tot  betaling van de op de akte verschuldigde rechten berust bij de notaris. De registratierechten zullen hem weliswaar door de partijen worden voorgeschoten.

2. Verkoopovereenkomsten, overeenkomsten van ruil,... in verband met onroerende goederen:

Onderhandse akten met betrekking tot de overdracht van eigendom of vruchtgebruik van onroerende goederen in België (zoals verkoop, een ruil, een verdeling van een huis of een grond, de overneming van een scheidingsmuur), of met betrekking tot huur, onderhuur of overdracht van huur van dergelijke goederen, moeten worden geregistreerd binnen vier maanden vanaf de datum van de akte. U registreert een  dergelijke akte in het kantoor van het ambtgebied van de ligging van het onroerend goed. De plicht om deze akten ter registratie aan te bieden en de verplichting om de rechten te betalen, berust bij de contracterende partijen.

3. De plicht om bepaalde akten te registreren kan het gevolg zijn van het gebruik dat ervan wordt gemaakt.

Zo moeten onderhandse akten of geschriften die aan een akte van een notaris worden gehecht (bv. een opmetingsplan) en akten die leiden tot een hypothecaire formaliteit (overschrijving, inschrijving, vermelding of doorhaling in de registers van de hypothecaire openbaarmaking of in de registers van het Belgisch Scheepsregister) worden geregistreerd.

De registratieplicht en de belastbaarheid lopen niet noodzakelijk samen. Zo hoeft een handgift niet verplicht te worden geregistreerd. Wanneer de handgift echter aanleiding geeft tot een geschrift dat vrijwillig ter registratie wordt aangeboden, dan zal het schenkingsrecht worden geheven. Bovendien kan men om het even welke akte die niet verplicht registreerbaar is ter registratie aanbieden.  Dit kan in een kantoor Rechtszekerheid naar keuze. Wanneer voor de onderliggende rechtshandeling in de wetgeving geen specifiek tarief is voorzien, wordt het algemeen vast recht geheven. Dit algemeen vast recht bedraagt 50 euro. (nieuw tarief voor akten en geschriften die vanaf 1 juli 2013 ter registratie worden aangeboden)